BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Mirosław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Wybrane aspekty prawno-administracyjne obowiązujących uregulowań prawnych Unii Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego i resortowego (policyjnego) w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania
Selected Legal Administrative Aspects of Binding Regulations of The European Union and Their Implementation in Internal and Department's (Police) Law Concerning Abiding by the Principle of Equal Treatment
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 9-13
Keyword
Regulacje prawne, Dyskryminacja, Zwalczanie dyskryminacji, Dyrektywy WE, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Dyskryminacja kobiet
Legal regulations, Discrimination, Discrimination prohibition, EC directives, Employment discrimination, Women's discrimination
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem rozważań autora są wybrane zagadnienia prawno-administracyjne obowiązujących uregulowań prawnych Unii Europejskiej związanych z zakazem dyskryminacji oraz nakazem równego traktowania oraz ich implementacja do systemu prawa polskiego. Artykuł dotyczy w szczególności wdrażania przepisów prawa UE zawartych w dyrektywie Rady 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r., wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne1, dyrektywie Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r., ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, oraz dyrektywie 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W artykule przedstawiono źródła wyżej wymienionych przepisów, zaburzenia w polskim systemie prawnym dotyczącym omawianego zagadnienia oraz możliwe kierunki działań mających na celu poprawę polskiego systemu prawnego w zakresie przeciwdziałania wszystkim oznakom dyskryminacji poprzez podjęcie właściwych działań legislacyjnych.

The article is concerned with implementing the EU law regulations present in Council Directive 2000/43/EC of 29th June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, Council Directive 2000/78/EC of 27th November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation and Council Directive 2006/54/EC of 5th July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. The article presents the sources of the abovementioned regulations in primary and secondary EU law and the issue of introducing the abovementioned principles into the internal law. The author elaborates on the broad issue of counteracting discrimination as far as employment law is concerned and implementing discussed issues into department law, including the police. Because of the complexity and broad scope of the issue, the publication presents selected legal-administrative issues of the subject, only outlining the problems of internal legislation and pointing a possible direction of actions which aim to improve the Polish legal system in matters of counteracting all signs of discrimination. The analysis of the internal legal norms allows to indicate disorder in the Polish legal system concerning the discussed issue and to consider the possibility of improving the current legal state by taking legislative actions to pass a separate act supplementing the present legal regulations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
  2. K. Riesenhuber, Europäisches Arbeitsrecht, Heidelberg 2009, s. 171.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu