BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belkina Natalia (Immanuel Kant State University of Russia)
Title
Qualimetrical Evalution of Educational Achievements
Jakościowa ocena osiągnięć edukacyjnych
Source
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 8-11, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Edukacja, Nauczanie, Studenci, Poziom edukacji, Ocena jakości
Education, Teaching, Students, Level of education, Quality assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metodykę oraz sposób oceny osiągnięć studentów z wykorzystaniem wspólnego podejścia do definicji poziomów jakości w poszczególnych składnikach działalności studenckich oraz sumę jej ratingu. Widoczność proponowanego podejścia jest wspierana przez "drzewo rankingowe". (abstrakt oryginalny)

Presents a methodology qualimetrical evaluation of achievements of the students, using a common approach to the definition of the levels of quality in the individual components of student activities and the total of its rating. Visibility approach is supported by the proposed «the tree of the rating». (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Корягин С. И., Нордин В. В.: Квалиметрические оценки при исследовании ресурса динамически нагруженных подвижных соединений машин. Вибрационные машины и технологии. Сб. науч. тр. - Курск: КГТУ, 2003, c. 122-125.
  2. Квалиметрия человека и образования. Методология и практика. Часть 1 (Научн. ред. - А. И. Субетто) - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1992, c. 189.
  3. Купцова Е. Б. Комплексный квалиметрический мониторинг в системе управления качеством подготовки студентов вуза: Дисс. кандидата пед. наук: 13.00.08, Москва 2009.
  4. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. СПб.: Питер 2002, c. 272.
  5. Нордин В. В.: Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях: Учеб. - практ. пособие. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010, c. 212.
  6. Нордин В. В., Михальская Я. В.: Оценка соответствия в автотранспортном сервисе. Техникотехноло-гические проблемы сервиса. Т.21, 2012, с. 34-41.
  7. Сафонцев С. А.: Образовательная квалиметрия как фактор повышения эффективности контроля качества процесса обучения: Дисс. д-ра пед. наук: 13.00.01, Ростов н/Д, 2004.
  8. Nordin V. V., Belkina N., Van Bo.: Qualimetrical bestimates and it support in education. Cб. Материалов Международной конференции «Systems supporting industrial environment management». - Beskidy Mountains, Poland, 2004, p. 47-50.
  9. Maruszewska E. W.: Wykorzystanie różnych technik dydaktycznych w nauczaniu etyki zawodowej w rachunkowości. Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. IV Forum Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, listopad 2010.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu