BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurašek Martin
Title
Vykon trestu odňatia slobody u špecifickych kategorii odsudenych a obvinenych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 215-228, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia społeczna, Prawo, Prawo karne, Socjologia grup społecznych, Patologie społeczne, Młodzież
Social psychology, Law, Criminal Law, Sociology of social groups, Social pathologies, Youth
Abstract
Autor omawia w artykule problematykę dotyczącą odbywania kar pozbawienia wolności w odniesieniu do specyficznych grup społecznych, szczególnie narażonych na różnego typu patologie; omawiany jest również aspekt socjologiczno - społeczny wpływający na przestępczość, szczególnie wśród ludzi młodych; tematem artykułu są również prawa skazanych co do formy odbywania kary i sposobu ich traktowania w aspekcie praw człowieka.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bullova, J. 2005. Psychologicke aspekty utvarania prosocialneho spravania v procese zaobchadzania u mladistvych odsudenych mužov. Medzinarodny seminar "Sučasnosť a perspektivy zaobchadzania s mladistvymi obvinenymi vo vykone vazby a odsudenymi vo vykone trestu odňatia slobody", 12. - 14. septembra, Omšenie.
 2. Fabry, A. 2006. Uvod do penologie. Prve vydanie. Bratislava: Občianskezdruženie Socialna praca.
 3. Holubova, B. 2008. Nasilie pachane na ženach hranična tema rodowej nerovnosti, in: Rodina a praca 44/2008. Bratislava: Vydava Inštitut pre vyskum prace a rodiny. Reg. čislo: 3394/200.
 4. Justova, M. 2005. Cisar je nahy- represia verzus prevychova. Prve vydanie. Bratislava: Oto Nemeth.
 5. Kahoun, V. et al. 2007. Vybrane kapitoly k Socialni praci - Socialni prace II. Prve vydanie. Praha: Triton.
 6. Labath, V., et al. 2001. Rizikova mladež, Prve vydanie. Praha: Sociologicke nakladateľstvi.
 7. Marešova, A. 1997. Socialně patologicke jevy u mladeže a navrh opatrěni k omezeni jejich vzniku. Praha: Studie IKSP.
 8. Medzinarodny dohovor proti mučeniu a inemu krutemu, neľudskemu alebo ponižujucemu zaobchadzaniu alebo trestaniu. Vybor proti mučeniu. 2000.
 9. Nathoo, Harnishakumari. Tyrane ženy, ktore vraždia. In ASPEKTin - feministicky webzin. Dostupne na http://www.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=25&IDclanok=275
 10. Nedbalkova, K. 2006. Spoutana rozkoš. Socialni (re)produkce genderu a sexuality v ženske věznici. Praha: Slon.
 11. Novotny, O- Zapletal, J. a kol. 2004. Kriminologie. Druhe vydanie. Praha: ASPI Publishing.
 12. Ročenka Zboru vazenskej a justičnej straže., 64 s. 2008.
 13. Schavel, M. et al. 2007. Socialne prevencia. Druhe vydanie. Prešov: Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety, Bratislava: Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča Prešov.
 14. Storoška, M. 2007. Vzťah fyzickej a duchovnej pomoci. In. Viera v moc a moc viery. Banska Bystrica : TRIAN.
 15. Vyhlaška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994, ktorou sa vydava Poriadok vykonu vazby.
 16. Vyhlaška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008, ktorou sa vydava Poriadok vykonu trestu odňatia slobody.
 17. Zakon NR SR č. 301/ 2005 Z. Z. Trestny zakon.
 18. Zakon NR SR č. 475/2005 Z. z. o vykone trestu odňatia slobody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
 19. Zakon SNR č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v zneni neskoršich predpisov.
 20. Zakon SNR č. 543/1990 Zb. o štatnej sprave socialneho zabezpečenia v zneni neskoršich predpisov.
 21. Zoubkova, I. 2002. Kontrola kriminality mladež. Prve vydanie. Pelhřimov: Vydavateľstvo Aleš Čeněk.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu