BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmecová Jaroslava (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia)
Title
Sociálno-ekonomické problémy seniorov
Social-Economic Problems for Senior Citizens
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 115-125, bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Ludzie starsi, Emerytury, Czas wolny, Dochody ludności, Rodzina, Pomoc finansowa
Elderly people, Pensions, Leisure time, People's income, Family, Financial aid
Note
summ.
Abstract
Finishing work and starting retirement is usually very difficult in many ways. There is room to relax after a tiring working time, but also possibility of gradually losing their work and many working relationships. This is related with changing financial situation, different choices and possibilities, health problems etc. What is possible to offer in retirement age? It is a problem or advantage for the family?(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergoglio, J. M. - Skorka, A. 2010. Pápež František o viere, rodine a Cirkvi v 21. storočí. O nebi a zemi. Prvé vydanie. Podolínec: Kumran, s.r.o.
 2. Bublinec, M. 2012. Hostia. Prvé vydanie. Banská bystrica: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského Banská Bystrica - Badín.
 3. Czarnecki, P. S. 2013. Praca socjalna. Warszawa: Difin SA.
 4. Dancák, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
 5. Dobšinský, P. O troch grošoch. [online]. [citované 2013-08-31]. Dostupné na internete: http://citajmedetom.pravda.sk/klasicke-rozpravky/clanok/19438-o-troch-grosoch/.
 6. Matoušek, O. - Koláčková, J. - Kodymová, P. (EDS) 2005. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a príce s nimi. Praha: Poltár, 2010. Vydanie druhé.
 7. Stolárik, S. 2007. Nový Dávid - prorok nádeje. Príspevok k filozofii náboženstva a filozofii človeka podľa učenia Jána Pavla II. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
 8. Schavel, M., Čišecký, F. Oláh, M. 2010. Sociálna prevencia. Dotlač. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.
 9. Výňatok z listov Matky Terézie Misionárkam lásky MC. 8. Apríl 1977, parafrázujúci slvoá sv. Alfonza Liguoriho.
 10. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. [online]. [citované 2013-09-01]. Dostupné na internete: http://www. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zbierka.sk%2Fsk%2Fpredpisy%2F448-2008-z-z.p-32603.pdf&ei=EYwvUuGNBcyY4wTAuID4Dg&usg=AFQjCNE-jXyB-DbCJvR2m2V1de4L8910kA&bvm=bv.51773540,d.bGE
 11. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. [online]. [citované 2013-09-09]. Dostupné na internete: http://www madeinslo-vakia.sk/zakony/danz.pdf
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu