BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych
Financial Instruments for Revitalization Projects on Local Level
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 9-17, tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rewitalizacja, Rozwój lokalny, Finansowanie inwestycji, Fundusze unijne, Źródła finansowania, Finansowanie projektów, Finanse samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Dotacje
Revitalization, Local development, Investment financing, EU funds, Source of financing, Projects financing, Local government finance, Local government, Grants
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono źródła i instrumenty finansowania rewitalizacji w Polsce oraz dokonano analizy poziomu wykorzystania publicznych instrumentów finansowania rewitalizacji w województwie mazowieckim. W analizie uwzględniono poziom zaangażowania środków unijnych w finansowanie projektów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono instrumenty i przykłady zaangażowania podmiotów prywatnych na obszarze rewitalizowanym w realizacje planu i projektów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the sources and revitalization financing instruments in Poland and an analysis of the level of use of public financing instruments in the process of revitalization in the Mazovia voivodship. The analysis took into account the level of EU involvement in the financing of the revitalization projects and provides the instruments and examples of the involvement of private operators in the area revitalized in the plan and projects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury, metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Mefisto Editions. Warszawa 2003
  2. Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przemysłowych i powojskowych w ramach ZPORR finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych, MGiP, Warszawa 2004
  3. Jadach-Sepioło A.: System finansowania rewitalizacji w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian [w:] Finansowanie rewitalizacji miast w Polsce, materiały konferencyjne, Poznań 14 maja 2010 r.
  4. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 2003
  5. Polko A.: Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych. "Wspólnota" nr 14/2008
  6. Siemiński W., Topczewska T.: Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ZPORR Wnioski na przyszłość. http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/4_030.pdf
  7. Skalski K.: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich [w:] Z. Ziobrowski (red.): Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. IGPiK, Kraków 2000
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu