BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach), Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000-2007
Meaning of the Bank Sector in Financing the Environmental Protection in Poland on the Example of BOŚ in Years 2000-2007
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 18-26, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finansowanie ochrony środowiska, Inwestycje ekologiczne, Sektor bankowy, Fundusze ekologiczne
Environmental protection financing, Ecological investments, Banking sector, Ecological funds
Note
streszcz., summ.
Company
Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ)
Abstract
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Obejmuje ono finansowanie wydatków bieżących na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz finansowanie realizacji inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. W artykule przedstawiono udział sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska. (abstrakt oryginalny)

Financing undertakings from the scope of the environmental protection in Poland is relatively a new, but quickly developing area of activity on financial markets. It includes financing current expenses to functioning of protective devices and services of the environmental protection and financing the implementations of investment associated with the protection and with the rehabilitation of the environment. In the article a participation of the bank sector was presented in financing the environmental protection in Poland on the example of the Bank of the Environmental Protection. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KARKOWIE, Karków 2005.
  2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
  3. Stefański M., Finanse w ochronie środowiska, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU, Włoclawek 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu