BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojewódzka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego
Strategies of Development of Poviats and EU Structural Funds as Instruments Creating Spatial Order
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 35-41, rys., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny, Fundusze strukturalne, Powiat, Ład przestrzenny
Regional development strategy, Regional development, Structural funds, County, Spatial order
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule określono związek pomiędzy faktem istnienia strategii rozwoju powiatów, a wykorzystaniem środków unijnych w okresie programowania 2004-2006. Scharakteryzowano instrumenty jakie są możliwe do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w celu kształtowania ładu przestrzennego. W części empirycznej wykorzystano dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2009) oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w starostwach powiatowych w 2008 roku. Stwierdzono, że możliwość i zasady pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych wymusiła na starostwach powiatowych opracowanie dokumentów planistycznych, w tym strategii lub planów rozwoju. Doprowadziło to do znacznego uzupełnienia dokumentów planistycznych w powiatach - beneficjentach programów unijnych. W efekcie powstał porządek organizacyjny, który w bieżącym okresie programowania może skutkować efektywniejszym wykorzystaniem instrumentów kształtowania ładu przestrzennego, włączając zewnętrzne środki finansowe. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the analysis of relation between strategies of development of poviats (NTS 4) and absorption of EU structural funds in 2004-2006. In theoretical part the authors described instruments which local self-governments can apply in order to create and form spatial order. The empirical part is based on the data from the Ministry of Regional Development (as of June 30, 2009) and on the results of a questionnaire survey carried out in poviats in 2008. It was concluded that the possibility and rules of applying for EU structural funds made the poviat authorities elaborate planning documents, including strategies or plans of development of poviats. It resulted in creating organisational order, which in the current programming period may lead to a more effective use of instruments creating spatial order, including EU funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borsa M.: Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej [w:] red. Strzelecki Z.: Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Famulska T., Znaniecka K. (red.): Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wyd. AE Katowice, Katowice 2004.
  3. Kogut-Jaworska M.: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Cedetu.pl, Warszawa 2008.
  4. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Wojewódzka A.: Instrumenty zarządzania strategicznego w gminach i ich rola w rozwoju lokalnym, [w]: red. Mickiewicz B., Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Wyd. WEiOGŻ AR Szczecin, Szczecin 2005.
  7. Wojewódzka A.: Możliwości działań prorozwojowych władz gminnych, Wieś Jutra, nr 10/2008.
  8. Zając J.: Fundusze strukturalne jako źródło finansowania projektów z zakresu turystyki w województwie mazowieckim w latach 2004-2006, [w:] red. Powęska H.: Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu