BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego
Financial Policy of Selected Communes in Warmia and Mazury Province
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 42-49, rys., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Polityka finansowa, Finansowanie inwestycji w gminie, Gmina, Budżet gminy, Dochody gminy, Inwestycje gminne, Polityka gospodarcza gminy
Financial policy, Investment financing in district, District, District budget, Local revenues, District investments, Economic policy district
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Możliwości inwestycyjne samorządów lokalnych, stanowiące istotny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, są w dużym stopniu uwarunkowane z jednej strony samodzielnością dochodową i wydatkową samorządów, a z drugiej - aktywnością w zakresie aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej. Wysoka samodzielność finansowa i aktywność cechowała gminy o wyższym poziomie rozwoju, według miernika rozwoju społeczno-gospodarczego Hellwiga. Z drugiej strony - gminy wiejskie oddalone od aglomeracji miejskich, o niższym poziomie rozwoju, cechowała bierność w aplikowaniu o dofinansowanie projektów, których realizacja właśnie tam byłaby najbardziej potrzebna. (abstrakt oryginalny)

Investment opportunities of local self-governments depend on revenue and expenditure autonomy of the self-governments as well as their level of activeness in applying for the European Union funds. A great level of financial autonomy and activeness characterised communes of a higher level of development, according to socio-economic development index of Hellwig. On the other hand, rural distant communes, less developed, remained passive while applying for the EU subsidies, even though such investments would have been there the most necessary. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 150-151.
  2. Hellwig Z., 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, Nr 4.
  3. Kamińska W., 2006: Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 189.
  4. Kisiel R., Babuchowska K., Mierzejewska J., 2006: Działania władz lokalnych wspierające rozwój obszarów wiejskich. [w:] Adamowicz M. (red.): Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 11-19.
  5. Kozłowski A.J., 2006: Rada gminy a procesy inwestycyjne samorządu lokalnego Warmii i Mazur. Wieś i rolnictwo, nr 4 (133), s. 169.
  6. Owsiak S., 2008: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 336.
  7. Rosner A., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego. [w:] Rosner A. (red.): Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa, s. 192-193.
  8. Tuzimek B., 2005: Strategie finansowe gmin jako czynnik rozwoju lokalnego. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (126), s. 127-143.
  9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu