BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewska Emilia Urszula (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki
Local Investments as an Instrument of Social-economic Development on the Example of the Ryki Community
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 65-75, rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Inwestycje gminne, Gmina, Finansowanie inwestycji w gminie, Plan strategiczny, Strategia rozwoju gminy, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy
District investments, District, Investment financing in district, Strategic plan, District development strategy, Sustainable development, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Ryki
Abstract
Inwestycje gmin w Polsce są ważnym czynnikiem ich rozwoju. Analiza działalności inwestycyjnej gminy Ryki położonej na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona w oparciu o dokumenty planistyczne, takie jak Wieloletni Plan Inwestycyjny i Lokalny Program Rewitalizacji jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na podstawie zawartych w artykule badań można wnioskować, iż gmina ta nie posiada zbyt ambitnych planów inwestycyjnych, a główne kierunki wydatków inwestycyjnych dotyczą transportu i łączności oraz oświaty i wychowania. (abstrakt oryginalny)

Investments of communities in Poland are an important factor of their development. The analysis of investment activities in the Ryki community located on the territory of Lubelskie Voivodeship, carried out on the basis of planning documents, such as Multiannual Investment Plan and the Local Revitalisation Plan, is the subject of the paper. It stems from the analysis contained in the paper that the community has not got too ambitious investment plans and the main directions of investment outlays concern sectors of transport & communication as well as education & upbringing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aumiller A.: Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu powstanie 1,7 mln mieszkań: http://www.wnp.pl/wiadomosci/aumiller-dzieki-partnerstwu-publiczno-prywatnemupowstanie-1-7-mln-mieszkan,26098_6_0_0_0.html, PAP, 13.06.2007.
 2. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, Warszawa 2009.
 3. Batóg P.: Czy polskie gminy stać na ekologię: http://www.wnp.pl/wiadomosci/czypolskie-gminy-stac-na-ekologie,110928_1_0_0_0.html, 25.06.2010.
 4. Batóg P.: Lubelskie gminy zainwestują ponad 160 mln złotych: http://www.wnp.pl/wiadomosci/lubelskie-gminy-zainwestuja-ponad-160-mlnzl,101368_6_0_0_0.html, 09.02.2010.
 5. Ciepiela D.: Walka o wiatraki: http://www.wnp.pl/artykuly/walka-o-wiatraki,5779.html, 01.10.2009.
 6. Gańczarczyk T.: W co i jak inwestują samorządy lokalne?: http://www.wnp.pl/artykuly/w-co-i-jak-inwestuja-samorzady-lokalne,5655.html, 15.08.2009.
 7. Gminy planują miliardowe inwestycje w kanalizację: http://www.wnp.pl/wiadomosci/gminy-planuja-miliardowe-inwestycje-wkanalizacje,84976_6_0_0_0.html, Rzeczpospolita, 17.07.2009.
 8. Kerger R.: 6 proc. polskich gmin zainwestuje w energię ze źródeł odnawialnych w najbliższych trzech latach...: http://www.wnp.pl/wiadomosci/6-proc-polskich-gminzainwestuje-w-energie-ze-zrodel-odnawialnych-w-najblizszych-trzechlatach,94745_1_0_0_0.html, 23.11.2009.
 9. Lipski Z.: Ryki. Sięganie do korzeni., Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze, Ryki 2004.
 10. Hoffman J.: Powiat rycki., Wydawnictwo "JUR-MANN", Tuchola 2005.
 11. Informator miejski, Wydawnictwo "SYSTEM PERFEKT" s. c., Bydgoszcz 1997.
 12. Kowalski A.: Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006.
 13. Lokalny Program Rewitalizacji Ryk, Ryki 2008.
 14. Maślanek J.: Polacy daleko od sieci: http://www.wnp.pl/artykuly/polacy-daleko-odsieci,5853.html, 01.11.2009.
 15. Misiąg W.: Budżet gminy dla praktyków. Wzory i przykłady uchwał, MUNICIPIUM SA, Wydawnictwo Samorządu Terytorialnego, Warszawa 2004.
 16. Nowak E., Pielichaty E, Poszwa M.: Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 17. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, UMiRM, Warszawa 2003.
 18. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 2008-2015 (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/2008 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 6 marca 2008 r.).
 19. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryki na lata 2008-2015 (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/125/2008 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2008 r.).
 20. Założenie do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich, Ministerstwo Infrastruktury, 2005, www.mi.gov.pl, s. 5, 10.12.2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu