BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waściński Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Borowik Małgorzata (Politechnika Warszawska, doktorant)
Title
Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji
Implementation of Management Control System in Units of the Police
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 119-131, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Policja, Kontrola zarządcza, Controlling
Police, Management control, Controlling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła na kierowników jednostek Policji obowiązek wdrożenie w jednostkach podległych mechanizmów systemów kontroli zarządczej. Adekwatne i skuteczne instrumenty kontroli zarządczej powinny umożliwić odejście od tradycyjnej kontroli końcowej ex post (kontroli finansowej), na rzecz kontroli bieżącej oraz wstępnej ex ante. Kontrola zarządcza w swojej istocie jest narzędziem obejmującym zagadnienie formułowania celów i zadań, a następnie sprawdzeniem ich realizacji zgodnie z sformułowanymi planami. Reforma finansów publicznych w Polsce, wprowadziła obowiązek planowania wieloletniego, wyznaczania celów i przygotowywania planów i zadań, w oparciu o metodologię budżetu zadaniowego. Monitorowanie, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania planów oraz stopnia realizacji zadań jest warunkiem właściwego zarządzania jednostką. Zakresem kontroli zarządczej zostały objęte wszystkie aspekty działalności jednostki, a nie tylko obszar gospodarki finansowej. Kontrola zarządcza stanowi instrument zarządzania jednostką, który powinien dostarczać kierownikom jednostek Policji informacji, na potrzeby procesu podejmowania decyzji, a w konsekwencji powinna przyczynić się do efektywnego wykorzystania środków publicznych. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the amended act of public finance, a police commanders should implement in the police headquarters, principles of the management control. Adequate and effective tools of management control should enable to take advantage of initial and current control (called in Latin "ex ante") instead of traditional and final control ("ex post" in Latin). The management control should help to determine objectives and tasks and finally help to check if they are realizing according to the plan. The reform of public finance in Poland demanded create long-term plans, achieve aims too and preparing plans with using budget of tasks. One of the condition of effective management in organization is creating plan and task reports and watching how they are achieving. The management control in organization concerns all aspects of their activities, not only in finance. The management control is one of the toll it should help police commanders to make a decision in effective spending of public funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin Warszawa 2001
 2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004
 3. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza, Wrocław 1995
 4. Klimas M.: Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext Warszawa 2000
 5. Kłosowska B., A. Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 6. Koźmińskie A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie teoria i praktyka, PWN Warszawa 2007
 7. Kuc B.R.: Kontroling narzędzie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006
 8. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 2003
 9. Nowak E.: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004
 10. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2003
 11. "Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych" (Dz. Urz. Min. Fin. 2009 r,. Nr 15, poz. 84)
 12. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157 poz. 1240)
 13. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 1114 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu