BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzebieniak Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Realizacja planów sprzedaży w firmach ubezpieczeniowych
Completion of Sales Plan in Insurance Companies
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 59-65, tab., bibliogr. 17 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Planowanie sprzedaży, Lojalność klientów, Wartość przedsiębiorstwa
Insurance company, Sales planning, Customer loyalty, Enterprise value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na realizację planów sprzedaży mają wpływ nie tylko tradycyjne czynniki, czyli cena i jakość oferowanych usług, ale także czynniki utrwalające i pogłębiające lojalność klientów, udogodnienia dla kontaktów klientów z firmą oraz renoma firmy. Implikacje praktyczne wyników badań, wskazują na konieczność zwracania uwagi przez zakłady ubezpieczeń w procesie realizacji planów sprzedaży, także na dodatkowe czynniki, które łącznie ten proces wspomagają. Implikacje społeczne z kolei, odnoszą się do konieczności rozwijania dwukierunkowych kanałów komunikacji z klientem, gdyż w ten sposób zakłady ubezpieczeń mogą z jednej strony, lepiej poznawać i realizować potrzeby klientów, a z drugiej łatwiej realizować swoje plany sprzedaży.(abstrakt oryginalny)

The implementation of sales plans have an impact not only traditional factors, that is the price and quality of services, but also factors refresher and deepen customer loyalty, facilities for customer contacts with the company, and the reputation of the company. Practical implications of the results of the study indicate the need to pay attention by insurance companies in the process of implementing sales plans also additional factors that collectively support this process. Social implications, in turn, refer to the need to develop two-way channels of communication with the customer, because in this way insurers can on the one hand and to know better meet the needs of customers and on the other to facilitate their sales plans.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drucker, R., 1994, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków.
 2. Fournier, S., Dobscha, S., Mick, D.G., 1998, Preventing the premature death of relationship marketing, Harvard Business Review, January-February, Vol. 76, No. 1, pp. 42-49.
 3. Gasparski, W., Lewicka-Strzałeczka, A., 2006, Interesariusz zwany konsumentem. Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 4. Knox, S., 1998, Loyality based segmentation and customer development process, European Management Journal, Vol 16, No. 6, pp. 729-737.
 5. Kotler, P.H., 1994, Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 6. Nowatorska-Romaniuk, B., 1996, Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa.
 7. Pierścionek, Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, s. 144.
 8. Przybytniowski, J.W., 2007, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe, nr 1(2), Warszawa, s. 114.
 9. Przybytniowski, J.W., 2013, Zarządzanie towarzystwem ubezpieczeniowym a jakość usługi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3, s. 42.
 10. Przybytniowski, J.W., 2013, Pośrednictwo świadczone przez agenta i brokera ubezpieczeniowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 36-39.
 11. Przybytniowski, J.W., Buczma, S.E., 2014, Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10 (777), s. 116-118.
 12. Rudawska, E., 2005, Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 13. Skowron, S., Skowron, Ł., 2012, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 14. Sprinivasan, M., 1997, Lojalny klient, Marketing Serwis, nr 11/97, s.
 15. Treacy, M., Wiersema, F., 1993, Customerintimacy and othervalue disciplines, Harvard Business Review, January - February, Vol. 71, No. 1, pp. 84-93.
 16. Wyrębek, H., 2011, Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 89, s. 181-195.
 17. Ząbek J., 2013, Przewaga konkurencyjna organizacji w świetle kryteriów wyboru marki, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2, s. 57-66.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu