BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skucha Małgorzata (Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Stawiany Wojciech (Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Title
Nowe strategie wyznaczają kierunki rozwoju NFOŚiGW
New Strategies Delineate Directions of Development of the National Fund for Environmental Protection and Water Management
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 13-15, fot., rys., tab.
Keyword
Ochrona środowiska, Gospodarka wodna, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka ekologiczna państwa, Inwestycje w ochronę środowiska
Environmental protection, Water management, Environmental protection financing, State ecological policy, Environmental investments
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
National Fund for Environmental Protection and Water Management
Abstract
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednostką o największym potencjale finansowym w polskim systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Świadczą o tym posiadane zasoby kapitałowe, kadrowe, dotychczasowy dorobek oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami, stanowiące narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa. Efektem tych działań jest poprawa stanu środowiska. Tylko zakończone w 2012 roku duże inwestycje wodno-ściekowe poprawiły standard życia ponad 12 mln ludzi w Polsce. Rok 2013 jest początkiem wdrażania wspólnej strategii działania Narodowego i szesnastu wojewódzkich funduszy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020. (abstrakt oryginalny)

The National Fund of Environmental Protection and Water Management has the biggest financial resources in the Polish system for financing environmental protection and water management. It is confirmed by its capital resources, staff, achievements and established methods of cooperation with beneficiaries used as tools for the implementation of national environmental policy. The Fund contributes to environmental improvements. For example, extensive water and sewage management projects completed in 2012 increased the living standard of 12 million people in Poland. The National Fund and 16 voivodship funds are beginning common implementation of the strategy for 2013-2016 and beyond, by 2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu