BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Jolanta
Title
Ekonomiczne i społeczne znaczenie podatków w gospodarce rynkowej
The Economic and Social Significance of Taxes in a Market-Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 41-55, wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Podatki, System podatkowy, Obciążenia podatkowe, Gospodarka rynkowa
Taxes, Tax system, Tax burdens, Market economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
"Charakter narodu, poziom jego kultury, struktura społeczna, działania, będące skutkiem jego polityki - wszystko to, a nawet więcej, zapisane jest w historii fiskalnej." Podatek, jako podstawowa kategoria ekonomiczna, stanowi integralną część każdego systemu gospodarczego i politycznego. To właśnie w podatkach zawarte jest ekonomiczne istnienie państwa, które działa w imieniu i na rzecz całego społeczeństwa. Zagadnienia z zakresu prawa podatkowego mają szczególne znaczenie dla podatnika, który dysponując wiedzą z tej dziedziny, łatwiej przystosowuje się do rozwiązań podatkowych i praw, kiedy staje się beneficjentem korzyści płynących z wykorzystania rozwiązań przewidzianych przez prawo podatkowe. Celem artykułu jest przedstawienie istoty podatku jako podstawowej kategorii ekonomicznej w kontekście wpływu obciążeń fiskalnych na sferę socjalną i gospodarczą a także oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. (abstrakt oryginalny)

"A nation's character, its culture, social structure, activities resulting from its policies - all these, and more, are recorded in its fiscal history." Tax, as a fundamental economic category, represents an integral part of each economic and political system. It is in taxation where the State, acting on a nation's behalf and for a nation's good, marks its economic existence. Tax law issues are of vital importance to taxpayers who, relying on their knowledge of tax law, will more easily adapt to regulations if they see themselves as recipients of the benefits derived from abiding by the rules and from applying measures permitted by law. The paper aims to describe the nature of tax as a basic economic term in the context of the impact that fiscal burdens will have on the society and the economy as well as in the context of a person's or organization's assessment of its ability to meet tax liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Opole 1999, Studia i Monografie nr 274.
 2. Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, McGraw-Hill, New York 1983.
 3. Gerloff W., Steuerwirtschaftslehre, w: Handbuch der Finanzwissenschaft, 2 Aufl., Bd. 2, Tubingen 1956.
 4. Gomułowicz A., Granice fiskalizmu, "GOLSA" 1995, nr 1.
 5. Kunowska K., Jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wpływać na własne obciążenia podatkowe?, "Forum Doradców Podatkowych" 2002, nr 2.
 6. Krugman P.B., Currencies and crises, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, Seventh printing 1999.
 7. Leon XIII, Rerum Novarum, Nauczanie społeczne Kościoła, "Znak" 1982, nr 332-334.
 8. Libicki J., Granice opodatkowania, t. 87, Wydawnictwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 1936.
 9. Musgrave R.A., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1980.
 10. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 1996.
 11. Niemczyk A., Zróżnicowanie konsumpcji w zależności od wysokości dochodów, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 6.
 12. Okun A.M., Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, Brookings Institution, Washington, D.C. 1975.
 13. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2002.
 14. Owsiak K., Dług Jednostek Samorządu Terytorialnego a bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce, w: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, t. II "Finanse Przedsiębiorstw" "Finanse Publiczne i Podatki", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 15. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Schott K., Policy, Power and Order, New Haven 1984.
 18. Sokołowski J., Poziom obciążeń podatkowych a wzrost gospodarczy, "Glosa" 1996, nr 7.
 19. Sowiński R., Realizacja redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych za pomocą systemu podatkowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 1.
 20. Szpunar P., Polityka pieniężna, Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.
 21. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 22. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 23. Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3, s. 355.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu