BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Agroturystyka w strategicznych dokumentach Lubelszczyzny
Agritourism in Strategic Documents of Lublin Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 474-478, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Agroturystyka, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Rozwój zrównoważony
Non-agricultural economic activity, Agrotourism, Arable farm, Business activity, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Lubelszczyzna
Abstract
Agroturystyka jest jedną z wielu form pozarolniczej działalności podejmowanych przez właścicieli gospodarstw rolnych. W pracy ukazano miejsce i rangę agroturystyki w najważniejszych dokumentach planistycznych Lubelszczyzny. Z ich analizy wynika, że ten rodzaj turystyki, to jeden z najczęściej wymienianych i najważniejszych działalności pozarolniczych, a tym samym sposób dywersyfikacji źródeł dochodu przez mieszkańców wsi. Jest to więc jedno z priorytetowych narzędzi służące wielofunkcyjnemu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Agritourism is one of many forms of non-agricultural activities of farm owners. In the work shown place and rank rural tourism in the main planning documents of Lublin province. Their analysis shows that this type of tourism is one of the most frequently mentioned and most important non-agricultural activities and thus a way to diversify sources of income for villagers. So this is one of the priority tools to multifunctional and sustainable rural development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013.
  2. Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  4. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu