BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jawor-Joniewicz Anna (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski), Sajkiewicz Barbara (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim a efektywność organizacji
Human Resource Management vs. Organization Effectiveness
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 130-139, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja, Efektywność organizacji, Innowacje
Human Resources Management (HRM), Organisation, Organisation effectiveness, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie analizy danych zastanych (desk research), dowiedzionych naukowo związków szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi z wynikami organizacji. W artykule skoncentrowano się na zaprezentowaniu wyników badań ilościowych, realizowanych na dużych próbach badawczych. Większość przytoczonych wyników badań i płynących z nich wniosków jest reprezentatywna dla badanych populacji. Ich analiza pozwala na wskazanie tych czynników związanych z ZZL, które wywierają zarówno bezpośredni wpływ na wyniki firm, jak też wpływ pośredni - oddziałując na innowacyjność przedsiębiorstw i budowanie sprzyjających jej postaw pracowniczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the empirical evidence for the existence of the linkage between broadly defined human resource management (HRM) and the organizational performance. Due to numerous papers on this subject, the authors give some examples of representative quantitative research, conducted on large samples, confirming the relationships between various aspects of HRM and company's outcomes. The article focuses on the identification of these factors and indicates those with a direct and indirect impact on the results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker B.E., Huselid M.A., High Performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial implications, "Research in Personnel and Human Resource Management" 1998, vol. 16, s. 53-101.
 2. Benson G.S., Young S.M., Lawler E.E.III, High-involvement Work Practices and Analysts' Forecasts of Corporate Earnings, "Human Resource Management", Winter 2006, vol. 45, no. 4, s. 519-537.
 3. Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Buciuniene I., Kazlauskaite R., The linkage between HRM, CSR and performance outcomes, "Baltic Journal of Management" 2012, vol. 7, no. 1.
 5. Campos e Cunha R., Pina e Cunha-Kintana M., Morgado A., Brewster C., Market Forces, Strategic Management, Human Resource Management Practices and Organizational Performance: A Model Based on a European Sample, "Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management" 2003, vol. 1, iss. 1, s. 79-91.
 6. Cook K.W., Bernthal P., Job/Role Competency Practices Survey Report, "Development Dimensions International, HR Benchmark Group" 1998, vol. 1, iss. 4.
 7. Dan-Shang Wang, Chi-Lih Shyu, Will the strategic fit between business and HRM strategy influence HRM effectiveness and organizational performance?, "International Journal of Manpower" 2008, vol. 29, no. 2.
 8. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 9. Ericksen J. (2007), High-Performance Work Systems, Dynamic Workforce Alignment, And Firm Per- formance, Academy of Management Annual Meeting Proceedings; p1.
 10. Gryszko M., Raport zarządzanie różnorodnością w Polsce, 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 11. Guest D.E., Michie J., Conway N., Sheehan M., Human Resource Management and Corporate Per- formance in the UK, "British Journal of Industrial Relations" 2003, vol. 41, s. 291-314.
 12. Huselid M., The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance, "Academy of Management Journal" 1995, vol. 38, s. 972-991.
 13. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacja, PWE, Warszawa 2010.
 14. Kazlauskaite R., Buciuniene I., Turauskas L., Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage, "Employee Relations" 2012, vol. 34, no. 2.
 15. Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., Purcell J., HR Policy and Performance: An Occupational Analysis, International Industrial Relations Association, HRM Study Group Working, Papers in Human Resource Management 2004, no. 2.
 16. Lorenz E., Michie J., Wilkinson F., HRM Complementarities and Innovative Performance in French and British Industry, "Research on Technological Innovation and Management Policy" 2004, vol. 8.
 17. Ogbonna E., Harris L.C., Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK Companies, "International Journal of Human Resource Management" 2000, vol. 11, no. 4 (August), s. 766-788.
 18. Pfau B.N., Kay I.T., The Human Capital Edge, 21 People Management Practices Your Company Must Implement (or Avoid) to Maximize Shareholder Value, McGraw-Hill, New York 2002.
 19. Plawgo B., Konecki J., Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.
 20. Trunk Širca N., Babnik K., Breznik K., Towards organisational performance. Understanding human resource management climate, "Industrial Management & Data Systems" 2013, vol. 113, no. 3.
 21. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa 2009.
 22. Wziątek-Staśko A., Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu