BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników
Formation of Solutions Facilitating Diversity Management of Employees
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 177-184, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kadra kierownicza
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono propozycję działań ułatwiających zarządzanie różnorodnością (ZR) pracowników. W pierwszej części artykułu opisano, jak analizować różnorodność zatrudnionych i stosowanych w firmie procedur związanych z ZR. Następnie zaproponowano podjęcie następujących działań ułatwiających ZR: ustalenie zasad ZR, opracowanie i zastosowanie odpowiednich instrumentów owego zarządzania, prowadzenie szkoleń kadry menedżerskiej w zakresie różnorodności, prowadzenie umiejętnej komunikacji wewnętrznej, zastosowanie partycypacji pracowniczej.(abstrakt oryginalny)

The article is focused on the proposition of action to facilitate diversity management of employees. In the first part of the paper the issue how to analyse employee diversity and procedures of diversity management applied in companies are presented. In the next part of the paper the proposition of dealing with diversity management is shown. These propositions cover: the determination of diversity management principles, instruments of formulation and implementation of diversity management, training and development of managers in diversity area, operating skilful internal communications, implementation of personnel participation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Bleijenbergh J., Peters P., Poutsma E., Diversity management beyond the business case, "Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal" 2010, vol. 29, no. 5.
 3. Gableta M., Cierniak-Emerych A., Piwowar-Sulej K., Kultura organizacyjna podstawą formowania partycypacji pracowniczej w organizacjach, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 4. Greenberg J., Baron R.A., Behavior in organizations, ninth edition, Pearson, Prentice Hall (New Jersey) 2008.
 5. Kowalczyk S., System informacji personalnej (SIP), [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. trzecie uaktualnione i poszerzone, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania, Najnowsze nurty, koncepcje, metody, Difin, Warszawa 2012.
 7. Miller S.K., Tucker J.J., Diversity trends, practices, and challenges in the financial services industry, "Journal of Financial Service Professionals" 2013, November.
 8. Olsen J.E., Martins L.L., Understanding organizational diversity management programs: A theoretical framework and directions for future research, "Journal of Organizational Behavior" 2012, vol. 33, February.
 9. Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
 10. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 11. Tisserant P., Wagner A.L., Barth I., The propensity to discriminate: A diagnostics indicator for diversity management, "Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal" 2013, vol. 32, no. 1.
 12. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor" 2011, nr 3(40).
 13. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 14. Woźniakowski A., Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, [w:] S. Borkowska (red), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 15. Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
 16. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu