BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Sabina
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Direct Investment in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 73-82, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Struktura inwestycji, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Direct investments, Structure of the investment, Investing attractiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Międzynarodowe przepływy kapitałowe są jednym z najciekawszych zjawisk występujących w gospodarce światowej. Na szczególną uwagę zasługują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, gdyż to one w znacznym stopniu przyczyniają się do pogłębienia procesów integracji i globalizacji oraz aktywizacji poszczególnych regionów. Artykuł poświęcono omówieniu problematyki swobodnego transferu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ukazano w nim zmiany napływu inwestycji zagranicznych na rynku światowym. Poddano analizie zmiany skali i strukturę branżową zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora BPO. (abstrakt oryginalny)

International capital flows rank amongst the most interesting phenomena in the world economy. Special attention should be given to direct foreign investment, as it will largely contribute to advancing the integration and globalization processes and to activating specific regions of the world. The paper addresses issues concerning free capital transfer in the form of direct foreign investment in Poland. Furthermore, the trends and fluctuations in foreign investment inflows throughout the world market are described. The author then performs an analysis of the extent and structure of foreign investment in the different sectors of Poland's economy, with a focus on the BPO industry. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 144.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 4. FDI Confidence Index. Global Business Policy Council 2005, Volume 8, A.T. Kearney, 2006.
 5. Globalization Act II: Team Europe Defends its Goals, Ernst & Young European Attractiveness Survey 2006, Ernst & Young, June 2006.
 6. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
 7. Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse, red. I. Michałków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004.
 8. Kraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 9. Leksykon finansów, red. J. Gołuchowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Lista Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce 2005, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2006.
 11. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2005 roku, NBP, Departament Statystyki.
 12. Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 13. Rocznik 2004, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2005.
 14. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce na koniec pierwszego półrocza 2004 roku, Warszawa 2004.
 15. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 16. UNCTAD World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. United Nations, New York and Geneva 2006.
 17. UNCTAD: World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. Overview, United Nations, New York and Geneva 2006.
 18. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 19. www.paiz.gov.pl/index/?id=0004d0b59el9461ff126e3a08a814c33
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu