BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielińska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012
Changes in the Prices of Cereals in the EU Countries in the Period 2000-2012
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zboża, Produkcja zboża, Ceny, Zmienność poziomu cen
Corn, Corn productions, Prices, Price level variability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza zmian cen zbóż w krajach aktualnych członków UE od roku 2000. Badania prowadzono wykorzystując ceny stałe sześciu zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy i pszenżyta w 27 państwach. Oceny zmienności dokonano na podstawie wartości współczynników zmienności. Wyniki badań pokazują, że od roku 2006 obserwowana jest silna destabilizacja rynku, objawiająca się dużymi wahaniami cen. W artykule pokazano, że zmiany poziomu cen mogą być w pewnym zakresie wyjaśnione zmianami w rozmiarze produkcji, jednak przyczyn nasilenia się gwałtowności tych zmian nie udało się wskazać. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research presented in the article was to analyze the changes in the prices of cereals in the current EU members since 2000. Studies were carried out using constant prices of six cereals: wheat, rye, barley, oats, maize and triticale in 27 countries. Ratings volatility was based on the values of the coefficients of variation. The results show that since 2006, observed a strong destabilization of the market, reflected in large fluctuations in prices. The article shows that changes in the price level may be to some extent explained by changes in the size of production, but the reasons for the severity of the violence of these changes failed to indicate. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C.[2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Komunikaty Raporty Ekspertyzy 559. Wydawnictwo IERiGŻ- PIB. Warszawa.
  2. Hamulczuk M.[2009]: Analiza, prognozowanie i zarządzanie ryzykiem cenowym na podstawowych rynkach rolnych - możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 149. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB. Warszawa.
  3. Baza danych EUROSTAT. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/ introduction. [Data odczytu: marzec2014].
  4. Wasilewska E. [2011]: Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu