BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł-Kaczorek Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego
The Use of an Analytic Network Process to Valuation of Agricultural Real Estate
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 111-120, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Nieruchomości, Analityczny proces sieciowy
Agriculture, Real estate, Analytic Network Process (ANP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważanym zagadnieniem jest wycena nieruchomości rolnych i związane z nią wybrane problemy. Opisane w pracy problemy to przede wszystkim ograniczony zbiór dostępnych informacji oraz konieczność uwzględnienia w procesie wyceny zarówno charakterystyk ilościowych jak i ilościowych. Mają charakter międzynarodowy i nie wynikają wyłącznie ze specyfiki polskiego rynku nieruchomości. Dowodem na to jest wspomniana w pracy wycena plantacji brzoskwiń w Hiszpanii. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wielokryterialnej metody wyceny za pomocą Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP). Technika ta bowiem umożliwia uwzględnienie w procesie wyceny zarówno cech mierzalnych jak i niemierzalnych cech nieruchomości. ANP pozwala ponadto na uwzględnienie relacji zwrotnej i współzależności w procesie wyceny. (abstrakt oryginalny)

Consider a problem of valuation of agricultural real estate not only on polish agricultural real estate market. The purpose of this paper is to present some method for multicriteria valuation, which is Analytic Network Process (ANP). This technique seems to be more appropriate because allows valuation with quantitative and qualitative characteristics of real estate and allows the incorporate of feedback and interdependence relationship. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus W., Gręda A. [2005]: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania operacyjne i decyzje nr 2, ss. 5-36.
 2. Bryx M. 2006: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.
 3. Bud-Gusaim J. 2000: Wycena gospodarstw rolniczych oraz ich zasobów majątkowych. SGGW, Warszawa.
 4. Dydenko J. [2006]: Szacowanie nieruchomości. Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Kozioł-Kaczorek D., Parlińska A. [2009]: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Roczniki Naukowe SERIA, Tom XI, Zeszyt 2.
 6. Kozioł-Kaczorek D., Parlińska M. [2011]: Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, ss. 236-239.
 7. Kozioł - Kaczorek D. [2013]: A combined multicriteria procedure for agriculture real estate valuation. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture, Vol. 13 (28), no. 4, ss. 87-93.
 8. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. [2009]: Ile jest warta nieruchomość. Poltex, Warszawa.
 9. Saaty T.L. [2004] Fundamentals of the analytic network process. Dependence and feedback in decision making with a single network. Journal of Systems Science and Systems Engineering Vol. 13, No. 2.
 10. Saaty T.L. [1980]: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh.
 11. SuperDecisions Software: www.superdecisions.com.
 12. Trojanek M. [2010]: Methodic of estate valuation in Poland-actual status. Economics and sociology. 3.1, ss. 66-75
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu