BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ligenzowska Joanna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rolnictwo ekologiczne na świecie
Organic Farming in the Word
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 150-157, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Rozwój zrównoważony
Ecological agriculture, Ecological product, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost znaczenia produkcji ekologicznej na świecie. Do niedawna tendencja ta była obserwowana tylko w krajach wysoko rozwiniętych obecnie najwięcej gospodarstw ekologicznych jest w Afryce i Azji. Zmiany te mają swoje podłoże głównie we wzroście popytu na produkty ekologiczne oraz we wzrastającym poziomie edukacji dotyczącej ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego. W poniższym opracowaniu przedstawiono stan rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie na podstawie danych z międzynarodowych organizacji ekologicznych. Przytoczono powierzchnię i ogólną strukturę użytków rolnych zagospodarowanych metodami ekologicznymi. Ponadto dokonano porównania ilości ekologicznych producentów rolnych na poszczególnych obszarach, a także krótko scharakteryzowano światowy rynek żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

In recent years, we observe an increase in the importance of organic production in the world. Until recently, this trend was observed only in highly developed countries now many producers of organic food comes from Asia and Africa. These changes have their base mainly on the demand for organic products and the increasing level of education concerning environmental protection and food security. The following paper presents the state of development of organic farming in the world based on data from international environmental organizations. In the paper analyzes compare areas use for organic farming between continents and also analyzed the structure of the ecological land in the world. Moreover compared number of organic farmers in particular areas, as well as briefly characterized the global market for organic food. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dach Z., Szopa B.[2004]: Podstawy mikroekonomii. Rozdz. 2, PTE, Kraków.
 2. FiBL i IFOAM. [2014]: The World of Organic Agriculture. Statistic and Emerging Trends 2014, ss. 40-75.
 3. Gibbon P., Bolwig S. [2007]: The economics of certified organic farming in tropical Africa: a preliminary assessment. DIIS Working Paper no 3, Sub-series on Standards and Agro-Food Exports (SAFE) No. 7, ss. 3-8, 19-20.
 4. Gulbicka B., Kwasek M.[2007]: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 5. Kuś J., Jończyk K. [2009]: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering. Vol. 54(3), ss. 178-179.
 6. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.[2010]: Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym.
 7. Organic Monitor. [2012] New US-EU Trade Arrangement Opens up Global Organic Market , ss. 2-6.
 8. Runowski H. [2009]: Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T.9 4, z. 4, ss. 182-185.
 9. Stankiewicz D. [2009]: Rolnictwo ekologiczne. Infos, nr 7(54), Biuro Analiz Sejmowych.
 10. Ziętara W. [2008]: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T. 94, z. 2, ss. 80-82.
 11. Żelezik M.[2009]: Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Seria B - Nauki Przyrodnicze, 30, ss. 155-166.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu