BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Beba Patrycja (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE
The Role of the Food Industry in European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 158-167, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Zasoby pracy, Gospodarka narodowa
Food industry, Labour resources, National economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest określenie znaczenia przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Zbadano jego udział w zakresie zasobów produkcyjnych, struktury przedsiębiorstw, produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy Eurostat. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the significance of the food industry in the national economy in the European Union countries. An analysis of the production resources, structure of entities, as well as analyses of production volume, gross value added and share in national economy were done to evaluate the significance of food industry. Analyses were carried out on the basis of data from Eurostat. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka A. [2008]: Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1 16-22.
 2. Chodoba Ł. [2000]: Miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej Polski i UE. Przemysł Spożywczy t. 54, nr 9. Wydawnictwo SIGMA-NOT.
 3. Drożdż J. [2011]: Analiza ekonomiczno-finansowa wybranych branż przemysłu spożywczego w latach 2003- 2009. Seria Studia i Monografie, nr 151, IERiG_-PIB, Warszawa.
 4. Gavrilescu D., Voicilas D. M. [2007]: Rumuński sektor rolno-spożywczy - czy dobrze został przygotowany do członkostwa w UE? [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Melnikienė R., Gapšys A., Petuchova T., Mikelionytė D., Bradūnas V., Vaikutis V., Lukošiutė I., Motova A. [2007]: Rozwój sektora żywnościowego po akcesji Litwy do UE [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Mroczek R. [2012]: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Mroczek R., Urban R. [2011]: Wartość produkcji sprzedanej i wartość dodana przemysłu spożywczego [w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Mrówczyńska-Kamińska A. [2012]: Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. T. 99, z. 2. s. 68-76.
 9. Mrówczyńska-Kamińska A. [2013a]: Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka narodowa 3 (259), Rok LXXX/XXI, s.79-100.
 10. Mrówczyńska-Kamińska A. [2013b]: The workforce and its productivity in the food economy of the EU countries. J. Agribus. Rural Dev. 3(29), 85-100.
 11. Poczta W. [1994]: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk., 247, s. 108-136.
 12. Poczta W. [2003]: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań, s. 51-64.
 13. Smith A. [2007]: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. Wyd. PWN, Warszawa.
 14. Tereszczuk M. [2011]: Porównawcza ocena rozwoju, struktur i produktywności polskiego przemysłu spożywczego na tle innych krajów UE, [w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Urban R. [2010]: Przemysł spożywczy w procesie integrowania z Unią Europejską [w:] Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Vaněk D., Mezera J., Mejstříková L. [2007]: Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu