BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofik Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sułkowski Krzysztof (TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o.)
Title
Wpływ technologii zbioru na wartość indeksu mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka
Impact of the crop technology on the index value of mechanical damage to potato tuber
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Warzywa, Technologia, Przechowalnictwo
Vegetables, Technology, Preservation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było wykazanie, czy występują różnice w poziomie mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka zebranych w różnych technologiach. Oceniano poziom uszkodzeń na każdym etapie zbioru ziemniaków w każdej technologii. Zakres pracy obejmował badania wielkości uszkodzeń na poszczególnych etapach zbioru i załadunku ziemniaków do przechowalni (5 punktów pomiarowych: taśma separująca kombajnu, przyczepa, kosz zasypowy, taśma separująca sortownika, pryzma) w technologii zbioru jednoetapowego z zastosowaniem kombajnu GRIMME SE-170 (rys. 1) i dwóch wariantów zbioru dwuetapowego z zastosowaniem kopaczki 4-rzędowej Grimme RL-3600 oraz kombajnu Grimme GT-170 lub Grimme GZ - 1700 (rys. 2). Wielkość uszkodzeń została wyrażona wskaźnikiem indeksu obić bulw odniesionym do 1 kg. Uzyskane wyniki wskazały, że przy zbiorze jednoetapowym odnotowano wyższe wartości indeksu uszkodzeń na etapie załadunku zbiornika kombajnu, przyczep oraz pryzmy w przechowalni w porównaniu do zbioru dwuetapowego. Spośród dwóch technologii zbioru 2-etapowego wyższe wartości uszkodzeń odnotowano dla technologii z kombajnem Grimme GT-170, głównie na etapie załadunku zbiornika kombajnu.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to show whether there are differences in the level of mechanical damage of potato tubers collected in different technologies. The level of damage was estimated on every stage of potato harvesting in each technology. The scope of the paper covered research of the damage size on particular stages of harvesting and loading potatoes to the storage (5 measuring points: a separating belt of a combine, a trailer, a charging hopper, a separating belt of a sorter, a heap) in the 1-stage harvesting technology with the use of GRIMME SE-170 combine (fig. 1) and two options of 2-stage harvesting with the use of 4-row digger Grimme RL-3600 and Grimme GT-170 or Grimme GZ - 1700 combine (fig. 2). The size of damage was expressed with the index of bruises of tubers referred to 1 kg. The obtained results proved that at the 1-stage harvesting, higher values of the damage index were reported on the stage of loading the combine tank, trailers and a heap in the storage in comparison to 2-stage harvesting. From among two harvesting technologies of 2-stage harvesting, higher values of damage were reported for technology that used Grimme GT-170 combine, mainly at the stage of loading the combine tank.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerko, Z. (2010). Czynniki powodujące powstawanie uszkodzeń mechanicznych na maszynach w przechowalni ziemniaków. Materiały konferencyjne - Tradycja i nowoczesność w produkcji ziemniaka, Jadwisin, 7-9 lipca. 59-60.
 2. Czerko, Z. (2011). Wpływ mechanizacji prac przechowalniczych na uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka. Ziemniak Polski, IZ Bonin, 1, 43-47.
 3. Czerko, Z. (2012). Urządzenia ograniczające uszkodzenia bulw podczas przeładunku stosowane w maszynach do produkcji ziemniaków. Ziemniak Polski, IZ Bonin, 2, 33-39.
 4. Jabłoński, K. (1993). Wpływ różnych czynników na uszkodzenia mechaniczne bulw. Ziemniak Polski, IZ Bonin, 4, 25-32.
 5. Jabłoński, K. (2008). Nowoczesne maszyny do zbioru ziemniaków. Ziemniak Polski, IZ Bonin, 3, 28-38.
 6. Jabłoński, K.; Czerko, Z. (1995). Zbiór i przechowywanie ziemniaków. Warszawa, Wyd. Fundacji "Rozwój SGGW", 99.
 7. Lutomierska, B. (2008). Wpływ opadów na odporność bulw ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru. Ziemniak Polski, IZ Bonin, 3, 40-43.
 8. Marks, N. (2009). Mechaniczne uszkodzenia bulw ziemniaka. Kraków, PTIR, 117, ISBN 83-917053-7-4.
 9. Marks, N.; Baran, P.; Sobol, Z. (1992). Wpływ czynników agrotechnicznych na powstawanie mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka podczas zbioru. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 11, 27-38.
 10. Marks, N.; Baran, D.; Baran, P.; Krzysztofik, B.; Sobol, Z. (1997a). Wpływ nowej techniki nawożenia na podstawianie mechanicznych uszkodzeń bulw oraz jakość zbieranego plonu ziemniaków. Inżynieria Rolnicza, 1, 77-83.
 11. Marks, N.; Baran, D.; Baran, P.; Krzysztofik, B.; Sobol, Z. (1997b). Wpływ nowej techniki uprawy na powstawanie mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka podczas zmechanizowanego zbioru. Inżynieria Rolnicza, 1, 71-76.
 12. Marks, N.; Krzysztofik, B.; Sobol, Z. (2000). Wpływ obciążenia bulw w masie na jej odporność mechaniczną. Inżynieria Rolnicza, 8, 141-147.
 13. Prośba-Białczyk, U.; Spyrka, B. (2011). Wpływ wybranych czynników środowiskowych na uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka. IV Konferencja Naukowa PTA 5-7 września 2011, SGGW w Warszawie. Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, 132-133.
 14. Szeptycki, A. (2002). Efektywność postępu technicznego w technologiach towarowej produkcji ziemniaków. Inżynieria Rolnicza, 1, 128.
 15. Zbiorowa. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Instrukcja IHAR, Jadwisin.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu