BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofik Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Efekty uprawy ziemniaków wczesnych pod osłonami
Effects of early potatoes cultivation under cover
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 169-177, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Kontrola, Warzywnictwo, Warzywa, Efektywność
Control, Vegetable farming, Vegetables, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badaniami objęto ziemniaki odmiany Lord, którą uprawiano w trzech technologiach stosowanych na wczesny zbiór, tj. uprawa pod folią perforowaną (A), agrowłókniną (B). i w technologii tradycyjnej (uprawa polowa bez osłon), tzw. kontrola (C). Celem pracy była analiza wysokości i jakości plonu bulw ziemniaka, rozwoju roślin oraz efektywności ekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują, że uprawa ziemniaków pod osłonami wpływa korzystnie na wzrost masy bulw w odniesieniu do pojedynczej rośliny, udział w plonie bulw o kształcie bardziej okrągłym, wzrost powierzchni asymilacyjnej roślin (liczba pędów, ich długość i liczba pięter liściowych), co przekłada się na wzrost plonu całkowitego z hektara. Efektywność uprawy ziemniaka wczesnego pod osłonami wykazuje, że jednoroczne użytkowanie osłon nie daje zadowalających efektów ekonomicznych w porównaniu z uprawą tradycyjną, natomiast użytkowanie pięcioletnie znacząco podwyższa efektywność ekonomiczną stosowania osłon. Spośród dwóch badanych sposobów uprawy pod osłonami większą efektywność ekonomiczną w użytkowaniu rocznym okrywy odnotowano dla agrowłókniny, zaś w użytkowaniu pięcioletnim - dla folii perforowanej.(abstrakt oryginalny)

The research covered Lord cultivar of potatoes, which was cultivated in three technologies used for an early crop, i.e. cultivation under perforated plastic (A), agrotextile (B) and in the traditional technology (field cultivation without covers), the so called control (C). The objective of the paper was to analyse the height and quality of potato tuber yield, development of plants and economic efficiency. The obtained results prove that cultivation of potatoes under covers positively influences the increase of weight of tubers referred to a single plant, participation in the yield of roundly shaped tubers, growth of the assimilation surface of plants (number of shoots, their length and the number of leaves level) which translates into the growth of the total yield out of a hectare. Efficiency of early potato cultivation under covers proves that one-year use of covers does not bring satisfactory economic effects in comparison to traditional cultivation, while a 5-year use considerably increases economic efficiency of using covers. From among two investigated methods of cultivation under covers, higher economic efficiency in the annual use of a cover was reported for agrotextile whereas in the 5-year use for perforated plastic.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gruczek, T. (2001). Kierunki zmian w technologii produkcji ziemniaka. Materiały Ogólnopolskiego Forum Producentów, Dystrybutorów i Przetwórców Ziemniaka, Jadwisin-Brwinów, 7-8 marca, 56-64.
  2. Grześkiewicz, H. (1995). Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór z wykorzystaniem agrowłókniny. [w:] Agrotechnika ziemniaka i wybrane zagadnienia z przechowalnictwa, Jadwisin 20-24 lipca, 5-12.
  3. Jarka, S.; Chojnacki, S. (2008). Opłacalność produkcji ziemniaków na wczesny zbiór. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki naukowe tom X, zeszyt 3.
  4. Krochmal-Marczak, B.; Sawicka, B. (2009). Efektywność uprawy pod osłonami z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej zakładanymi ,,na płask". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 543, 111-119, ISBN 83-227-1363-0.
  5. Lutomierska, B. (2006). Przyspieszenie zbioru ziemniaków bardzo wczesnych. Ziemniak Polski, 1, 12-15, IHAR, Bonin, ISSN 1425-4263.
  6. Prośba - Białczak, U.; Mydlarski, M. (1998). Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór przy zastosowaniu osłony z agrowłókniny. Fragmenta Agronomia, 1(57), 74-84, ISSN 0304-2847.
  7. Pszczółkowski, P.; Sawicka, B. (2003). Produkcyjność bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami. Cz. I. Plon bulw i jego struktura. - Acta Scientarum Polonarum, Agricultura, 2(2), 61-72.
  8. Wadas, W. (2012). Produkcja ziemniaków pod agrowłókniną. Ziemniak Polski, 1, 13-17, IHAR, Bonin, ISSN 1425-4263.
  9. Wadas, W. (2007). Stosowanie osłon z tworzyw sztucznych w uprawie ziemniaka na wczesny zbiór. Postępy Nauk Rolniczych, 2, 71-85.
  10. Wadas, W.; Sawicka, B. (2006). Opłacalność przyspieszonej uprawy ziemniaków wczesnych. Warzywa, 9, 14-16.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu