BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubica Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością
Business Model for Diversity Management Implementation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 197-206, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Modele biznesowe, Zarządzanie różnorodnością
Business models, Diversity management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja, postęp technologiczny, konieczność działania w warunkach ciągłych zmian czy generowanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej to jedne z najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać współczesne organizacje. Konieczne jest zatem implementowanie takich rozwiązań w zakresie rekrutacji, rozwoju czy wynagradzania, aby różnorodność zatrudnionych pracowników - pod względem płci, wieku, wyznania czy narodowości - wpływała na wzrost efektywności organizacji, a nie stanowiła źródła konfliktów i strat. Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i eksploracja biznesowego modelu zarządzania różnorodnością we współczesnych organizacjach oraz praktycznych aspektów wdrażania i wykorzystania modeli z uwzględnieniem ewaluacji ich efektywności. Rozważania mają charakter teoretyczny, bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, regulacjach prawnych w zakresie zarządzania różnorodnością oraz praktykach firm wykorzystujących koncepcję diversity w swojej działalności.()

Globalization, use of possibilities created by technologies, the need for operating under the conditions of continuous changes or, finally - generation of intellectual capital as a source of competitive advantage are some of the most important challenges to be faced by contemporary organizations. Therefore, it is necessary to implement special tools and solutions in recruitment, development and remuneration systems to affect the growth of efficiency of the organization, and not a source of conflict and loss due to the diversity of employees in terms of gender, age, religion or nationality. The article presents an attempt to identify and explore the business model of diversity management. It has been based on literature studies, legal acts and practices of companies using the concept of diversity in their business practices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania statutowe Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, niepublikowane, Kraków 2014.
 2. Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, http://www.mfk.org.pl/uploads/kobieta_i_biznes/kib_1-4_2009_srodek.pdf (10.03.2014).
 3. DeRosa P., Diversity Training: Ideological Frameworks and Social Justice Implication, [w:] C.P. Harvey, M.J. Allard, Understanding and Managing Diversity, Pearson Education Inc., Upper Saddle River (New Jersey) 2012.
 4. Dyrektywa 2000/78/EC, http://www.ptpa.org.pl/public/files/akty_prawne/2000.78.WE.pdf (20.03.2014).
 5. Dyrektywa 75/117/EWG, http://www.ptpa.org.pl/public/files/akty_prawne/76.207.EWG.pdf (20.03.2014).
 6. Firma=różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 7. Harvey C.P., Allard M.J., Understanding and Managing Diversity, Pearson Education Inc., Upper Saddle River (New Jersey) 2012.
 8. Kodeks Pracy 2014, http://kodeks-pracy.org (20.03.2014).
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2008.
 10. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Poradnik szkoleniowy - Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
 12. Stankiewicz D., Zarządzanie różnorodnością jako zintegrowany model biznesowy, [w:] Ł. Sułkowski, M. Chmielecki (red.), Studia zarządzania międzykulturowego. Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 13, Łódź 2012.
 13. The Business Case for Diversity: Good Practices in Workplace, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 14. The Cost and Benefits of Diversity. A study on methods and indicators to measure the cost-effectiveness of diversity policies in enterprises, Komisja Europejska, Kent 2003.
 15. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 16. Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu