BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefko Olga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi
Selected Aspects of the International Exchange of Polish Food Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 168-176, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Handel międzynarodowy, Burza mózgów
Food industry, International trade, Brainstorming
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zaprezentowania wybranych aspektów wymiany międzynarodowej produktami spożywczymi. Zestawienia statystyczne dotyczyły stanu i zmian wielkości polskiego eksportu i importu. Przedstawiono także wyniki burzy mózgów będące materiałem pierwotnym przy analizie STEEPVL. Stwierdzono, że poza czynnikami kluczowymi istnieje wiele innych warunkujących rozwój sektora i wielkość eksportu. Zaliczają się one przede wszystkim do trzech grup - czynników ekonomicznych, społecznych i prawnych. (abstrakt oryginalny)

In the article some chosen aspects of multirateral exchange of agriculture products were presented. There were presented statistical data concerning status and changes in polish import/export. Also the results of brainstorming as a first step for the STEEPVL method were presented. It has been stated that behind key factors many others influence development of the sector and volume of export. They are mostly within three groups: of economic, social and legal factors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Grzelak A. [2011]: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007 - 2009. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 98, z. 3, ss. 21-31.
  2. Kowalczyk S. [2009]: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, (red.) E. Mączyńska, Wyd. SGH, Warszawa.
  3. Urban R. [2010]: Stan i możliwości rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego. Postępy Nauk Rolniczych, 2, ss. 23-34
  4. Łącka I., Stefko O. [2014]: Key factors for development of export in Polish food sector, Organizacija, Organization - Journal of Management, Information Systems and Human Resources, Vol. 47, No 2, ss. 107 - 115.
  5. Klepacki B. [2010]: Wieś, rolnictwo i agrobiznes polski pięć lat po akcesji do UE, Postępy Nauk Rolniczych, 2, ss. 7.
  6. Knap-Stefaniuk A. [2010]: Przemysł spożywczy w Polsce, cz. II, Perspektywy i kierunki rozwoju, Zarządzanie zmianami, Biuletyn POU, maj, 5 (35), ss. 1.
  7. Handel zagraniczny produktami rolno - spożywczymi, stan i perspektywy, nr 38, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  8. Handel zagraniczny towarami rolno - spożywczymi w 2013 roku, Raport Biura Analiz i Programowania, ARR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu