BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walaszczyk Anna (Politechnika Łódzka), Ordziński Maciej (Politechnika Łódzka)
Title
Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza
The Importance of Traceability Management Food Products for Consumers - Research and Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 177-185, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Żywność, Identyfikacja produktu, Jakość wyrobów, Jakość produktów spożywczych
Food, Product identification, Quality of product, Quality of food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto się wyjaśnienia problematyki identyfikowalności wyrobów spożywczych oraz przedstawienia wyników badania własnego z tego zakresu, przeprowadzonego na grupie konsumentów w 2013r. W części teoretycznej artykułu, powołano się na szereg aktów prawnych precyzujących zagadnienie możliwości odtworzenia historii wyrobu oraz podano przykłady funkcjonowania procesu identyfikowalności w skali globalnej. W praktycznej części artykułu, za pomocą wykresów oraz tabeli, przedstawiono ilościowe wyniki badań i podjęto się próby ich analizy, przedstawiając podsumowujące wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)

The study undertaken to clarify the issue of product traceability and present the results of their research in this field, carried out on a group of consumers in 2013. In the theoretical part of the article, cited a number of legal acts specifying issue traceability of the product and gives examples of the functioning of the traceability process on a global scale. In the practical part of the article, using charts and table, shows the quantitative results of tests and was taken to attempt to analyze them, finally presenting a summary conclusions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarniecka-Skubina E., Nowak D.[2012]: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ss. 21-24.
  2. PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
  3. PN-EN ISO 22005:2007 - Identyfikowalność w Łańcuchu Pasz i Żywności.
  4. PN-EN ISO 9000:2006 - System Zarządzania Jakością - terminy i definicje.
  5. PN-EN ISO 9001:2009 - System Zarządzania Jakością - wymagania.
  6. Rábade L.A., Alfaro J.A.[2006]: Buyer - supplier relationship's influence on traceability implementation in the vegetable industry. J. Purchasing & Supply Management nr 12/2006.
  7. Rozporządzenie nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r.
  8. Śliwczyński B. [2008]: Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przemysł Spożywczy nr 7/2008.
  9. Sokołowski G. [2005]: Traceability - nowe wymagania prawa unijnego. Przemysł Spożywczy nr 7/2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu