BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kariera w firmie międzynarodowej. Diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową
Career in an International Enterprise. Diagnosis of Practices in Polish Organizations Developing International Activity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 241-253, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Kariera zawodowa, Funkcja personalna, Organizacje międzynarodowe
Professional career, Personal function, International organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W toczących się dyskusjach nad współczesnymi karierami i ich międzynarodowym kontekstem autorka artykułu próbuje odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie o formalne rozwiązania dotyczące procesu (lub elementów) zarządzania indywidualnymi karierami w organizacjach działających na międzynarodowym rynku. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały wynikami badań przeprowadzonych w 50 polskich firmach działających w międzynarodowym kontekście. Miały za podstawę rozbudowany kwestionariusz ankiety. Ich wyniki pokazały najczęstsze praktyki stosowane w ramach funkcji personalnej polskich przedsiębiorstw rozwijających aktywność międzynarodową, a dotyczące kształtowania karier ekspatriantów. Nadto artykuł jest pierwszą próbą implementacji modelu "struktura - kultura - kontekst" do analizy karier ekspatriantów.(abstrakt oryginalny)

Within the current discourse on contemporary careers and the context of inter- national assignment this paper seeks the answer to the question about the ways in which the process of management of individual careers in an international organization is established. Research conducted in 50 Polish firms operating in international environment has shown the most frequent practices in shaping individual career of expatriates. Additionally, the paper is the first attempt to introduce the model of "structure - culture - context" to the analysis of expatriates' career.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman Y., Shortland S., Women and international assignments: Taking stock - a 25-year review, "Human Resource Management" 2008, vol. 47.
 2. Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S., Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 3. Baruch Y., Managing Careers. Theory and Practice, Prentice Hall, Harlow 2004.
 4. Baruch Y., Steele D.J, Quantrill G.A., Management of expatriation and repatriation for novice global player, "International Journal for Manpower" 2002 vol. 23, no. 7.
 5. Bozionelos N., Expatriation outside the boundaries of the multinational corporation: A study with expatriate nurses in Saudi Arabia, "Human Resource Management" 2009, vol. 48.
 6. Brewster C., Suutari V., Global HRM: Aspect of research agenda, "Personnel Review" 2005, vol. 34, no. 1.
 7. Crowley-Henry M., Re-conceptualizing the career development of self initiated expatriates: Rivers not ladders, "Journal of Management Development" 2012, vol. 31, no. 2.
 8. Dickmann M., Baruch Y., Global Careers, Routlege, New York 2011.
 9. Dickmann M., Harris H., Career capital and the role of international assignments: Individual and organizational approaches in a global corporation, "Journal of World Business" 2005, vol. 40.
 10. Dowling P.J., Festing M., Engle A.D., International Human Resource Management, Thomson Learning, London 2008.
 11. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 12. Paik Y., Sohn J.D., Expatriate managers and MNC's ability to control international subsidiaries: The case of Japanese MNCs, "Journal of World Business" 2004, vol. 39, no. 1.
 13. Parker B., Globalization: Managing across boundaries, Sage, London 1998.
 14. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 15. Petison P., Johri L., Managing local employees: Expatriate roles in a subsidiary, "Management Decision" 2008, vol. 46, no. 5.
 16. Robertson R., Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity, [w:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (eds.), Global modernities, Sage, London 1995.
 17. Stahl G.K., Cerdin J.-L., Global careers in French and German multinational corporations, "Journal of Management Development" 2004, vol. 23, no. 9.
 18. Thomas D.C., Inkson K., Careers Across Cultures, [w:] H. Gunz, M. Peiperl (eds.), Handbook of Career Studies, Sage, London 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu