BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksiak Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola systemów wynagradzania w kształtowaniu zasobów ludzkich w organizacji
The Role of the Remuneration Systems in the Development of Human Resources in Organizations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 272-282, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Zasoby ludzkie, Wynagrodzenia, Kompetencje, Wartościowanie stanowisk pracy, Premia
Human resources, Remuneration, Competences, Job evaluation, Bonus
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyodrębnionych aspektów oddziaływania systemów wynagradzania na zasoby ludzkie w organizacji. W szczególności dotyczy to podstawowych elementów systemów wynagradzania odnoszących się do procesu wartościowania pracy i systemów premiowania, jak i systemów wynagradzania opartych na koncepcji zarządzania kompetencjami. Przedstawione zostały także główne dysfunkcje systemów wynagradzania. Charakterystyka ta zawiera także wyniki badań wtórnych, dotyczących specyfiki czy dysfunkcji systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach jako narzędzia oddziaływania na zasoby ludzkie w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present separate aspects of the impact of pay systems on human resources in the organization. In particular, it concentrates on the basic elements of remuneration systems relating to the process of job evaluation and reward systems and remuneration systems based on the concept of competence management. The main dysfunctions of remuneration systems are presented too. This characteristics also includes secondary research results regarding the specifics or dysfunction remuneration systems in enterprises as a tool to impact human resources in the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009.
 5. Juchnowicz M., Założenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, M. Juchnowicz (red.), PWE, Warszawa 2014.
 6. Kosy K., Motywowanie premią (6), "Personel" 2006, nr 9.
 7. Oleksyn T., Jak wynagradzać, oszczędzając, czyli zalety i wady broadbandingu, "Personel" 1-15 października 2002.
 8. Pocztowski A., Urbaniak B., Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, S. Borkowska (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 9. Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T., Wynagrodzenia premiowe, [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, T. Rostkowski (red.), Difin, Warszawa 2004.
 10. Słownik zarządzania kadrami, T. Listwan (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 11. Stachowska S., Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 12. Szczęsna A., Rostkowski T., Wartościowanie pracy, [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, T. Rostkowski (red.), Difin, Warszawa 2004.
 13. Wajler R., Kozak A., Skuteczna (de)motywacja, "Personel" 2008, nr 12.
 14. Whiddertt S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2010, IPiPS, Warszawa 2010.
 16. http://www.tcconcept.pl/?p=publikacje&g=pdf2&s=8 (05.04.2014)
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu