BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nowoczesny dobór personelu - kierunki rozwoju metod i narzędzi w rekrutacji i selekcji
The Latest Advancements in Staffing the Organization: Directions of Development for Methods and Tools Applied in Recruitment and Selection
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 283-294, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Proces rekrutacji, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zasoby ludzkie
Recruitment process, Employee recruitment, Personnel selection, Human Resources Management (HRM), Human resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestie dotyczące procesu doboru personelu we współczesnych przedsiębiorstwach. Strategia personalna obecnie staje się kluczowym elementem strategii przedsiębiorstwa, przez co dobór pracowników do organizacji jest jednym z najważniejszych jej elementów. Dobór pracowników to proces składający się z trzech etapów: rekrutacji, selekcji oraz wprowadzenia do pracy, w rozważaniach skupiono wagę na dwóch pierwszych. Odpowiednio przygotowany i przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji pozwala na obiektywną weryfikację predyspozycji kandydata, co przekłada się na zatrudnienie osób spełniających oczekiwania pracodawcy. Opracowanie stanowi przegląd najczęściej wykorzystywanych metod i technik doboru kadr oraz wskazuje trzy nowe kierunki rozwoju działań wpływających na zadania realizowane przez działy personalne - networking, e-rekrutacje oraz NLP. Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie opisywanych zjawisk, ich znaczenie oraz miejsce w procesie rekrutacji i selekcji.(abstrakt oryginalny)

This article shows the issues connected with the selection of personnel in contemporary companies. Nowadays personal strategy is becoming the most important element of company strategy. Therefore the right selection of personnel is crucial for this strategy. The selection of personnel consists of three stages: recruitment process, selection and bringing in the new post. This article describes both the first and the second stage of personnel selection. The recruitment process should be well prepared and conducted in the way that allows to know what the predispositions of the candidate are and whether the candidate lives up to employer's expectations. The most frequent techniques and methods of personnel selection are also mentioned. Networking, e-recruitment and NLP - the new fields of the issues that are conducted by human resources are also explained. The article presents practical use of described recruitment innovations, its meaning and place not only in the process of personnel selection but also in the process of recruitment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grzegorczyk A., Poszukiwanie i selekcja, Wyd. Instytut Promocji, Warszawa 2010.
 2. Jabłoński M., Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Wyd. Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 3. Listwan T., Kawka T., Dobór pracowników, w: Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Pawłowska B., Tadeusiak R., Wywiad jako metoda doboru i selekcji pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 3-4.
 5. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 6. Sych M, Babczyński B., Direct Search, polowanie na menedżera, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_directsearch.pdf.
 7. Tullier M.L., Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 8. Wiernek B., Personel firmy jako zasób strategiczny, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 9. Witkowski T., Dobór personelu, Wyd. Biblioteka Moderatora, Taszów 2007.
 10. www.hrk.pl/pl/home/pracodawca/moj_doradca/rekrutacja_i_selekcja/Trafno%C5%9B%C4%87_wynik%C3%B3w_Assessment_Development_Centre.aspx (29.03.2014).
 11. www.hrnews.pl/news1.aspx?id=3334 (29.03.2014).
 12. Polski Instytut NLP, www.econlp.com/index.php (29.03.2014).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu