BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania
The Situation on Labour Market People with Disabilities in Day of Changes of Rules Refinancing Their Employing
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 132-140, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Note
streszcz., summ.
Company
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Abstract
Osoby niepełnosprawne zaliczane są do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem Osoby te cechują się zdecydowanie mniejszą aktywnością ekonomiczną, niż osoby pełnosprawne i wymagają odrębnego traktowania i wsparcia przez państwo. Instytucją udzielająca takiego wsparcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2008-2009 w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowano znaczny wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zbiegło się to ze zmianami prawa, dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Można przypuszczać, że wzrost zatrudnienia był wynikiem zmiany ustawy o rehabilitacji i poprawy warunków zatrudniania tych osób. (abstrakt oryginalny)

The handicapped persons rank to the social groups, menaced with social exclusion. The economy activity of disabled people is very low compared to the general population, similarly than the employment rate, despite that the legislative measures and labour market policies are targeted towards the employment promotion of people with disabilities. Institution giving state aid on handicapped persons' employment in Poland is State Found Of Rehabilitation Of Handicapped Persons (PFRON). In the years 2008- 2009 PFRON registered a significant rise the numbers of disabled employees in the labour market within its system of subsidised employment (SODiR). This is probably due to changes in the Act on Rehabilitation and the improvement of financial conditions of employment people with disabilities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2008 roku, GUS Warszawa, 2009,
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w III kwartale 2009 roku, GUS Warszawa, 2010,
  3. Barnes C. Mercer G. Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2008,
  4. Mikulski J. red. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako służba społeczna. TWK, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2004,
  5. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. U. U. E. nr L 379,
  6. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 1860/2004 - Dz. Urz. z dnia 25 lipca 2007r. nr UE L 193,
  7. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich: nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej - Dz. Urz. UE z dnia 21 grudnia 2007r. nr L 337,
  8. Sobczak W. Ewolucja systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1991-2003.Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2003,
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776, z późn. Zm,
  10. Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, DzU z 1991 r. nr 46, poz. 201.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu