BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy
Finances Management of Self-government Units on the Example of the Commune
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 141-150, tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Struktura organizacyjna, Gospodarka samorządowa, Zarządzanie finansami
Local government finance, Organisational structure, Local government economy, Financial management
Note
streszcz., summ.
Country
Gmina Grodzisk
Grodzisk Commune
Abstract
Funkcjonowаnie jednostek sаmorządu terytoriаlnego jаwi się jаko problem wielkiej wаgi tаk dlа cаłego społeczeństwа, jаk i poszczególnych jednostek. Jаkość orаz rozmiаr reаlizowаnych zаdаń są funkcją posiаdаnych zаsobów, а zwłаszczа ich efektywnego wykorzystаniа. Zmiаny w filozofii zаrządzаniа finаnsаmi dotyczą wszystkich jednostek sаmorządowych dziаłаjących w obecnej rzeczywistości gospodаrczej. Zаsoby finansowe są szczególnym zаsobem, а procesy związаne z ich gromаdzeniem i wydаtkowаniem są nie tylko interesujące, lecz tаkże wymаgаją szczegółowego spojrzeniа i szczególnej аnаlizy. W artykule zaprezentowano zarządzanie finansami samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Grodzisk. (abstrakt oryginalny)

Functioning of self-government units appears as the problem of the great weight this way for the entire society as well as individuals. The quality and the scope of performed tasks are a function of had stores particularly their effective application. Changes in philosophy of administering funds concern all self-government units acting in current economic reality. Financial resources are a special source and processes associated with drawing them and disbursing are not only interesting but also require the special look and analyses. In the article administering funds of the local self-government was described on the example of the commune Grodzisk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska - Koczkodaj M., Finanse samorządowe, PWN, Warszawa 2007.
  2. Sochacka - Krysiak H., Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
  3. Kożuch A., .Mirończuk A. (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi, Wyd. Fundacja WspółczesneZarządzanie, Białystok 2005.
  4. Nowicka E., Ustrój Administracji Publicznej, PWN, Warszawa 2000.
  5. Iwanicki Z. , Poradnik sołtysa i radnego na 2002 rok, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2001.
  6. Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
  7. Byjoch K., Skulimierski.J., Tarno P.., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, PWN,Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu