BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce
State Aid Instruments and Granting Institutions in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 151-161, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Pomoc publiczna, Pomoc państwowa, Sektor finansowy, Finanse publiczne
Public aid, State aid, Financial sector, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach wartość pomocy publicznej w Polsce wzrastała i w 2008 r. osiągnęła poziom 1,13% PKB. Pozostaje to w sprzeczności z zaleceniami Komisji Europejskiej. Natomiast strukturę instrumentów udzielania pomocy publicznej można ocenić pozytywnie, bowiem od 2005 r. utrzymuje się przewaga pomocy czynnej w formie dotacji. Analiza wsparcia dla przedsiębiorstw od strony instytucji, które go udzieliły pokazała, że w 2008 r. 79,3% pomocy dotyczyło tylko czterech dysponentów środków publicznych. Wystąpiła więc silna koncentracja instytucjonalna pomocy publicznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The state aid volume in Poland has increased in the last years, and in 2008 reached 1.13% of GDP, which is in contradiction with the recommendations of the European Commission. However, the change of the structure of aid instruments in Poland may be evaluated as positive, because since 2005 active instruments, i.e., grants are dominating. Analysis of aid to industry and services has revealed that in 2008, 79.3% of the aid was granted only by four governmental institutions. So we observe a strong institutional concentration of state aid in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Choroszczak J., Mikulec M.: Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2009
 2. Jankowska A., M. Marek: Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, CH BECK, Warszawa 2009
 3. Miłaszewicz D.: Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, WNUS, Szczecin 2007
 4. Nykiel-Mateo A.: Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, W.KLUWER, Warszawa 2009
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa 2007
 6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, UOKiK, Warszawa 2009
 7. Rosiński J.: Pomoc publiczna w świetle traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i orzecznictwa Europejskiego trybunału sprawiedliwości, Glosa 5/2004
 8. Sprawozdanie Komisji. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa, COM(2009)661, Bruksela 7 grudnia 2009 r.
 9. Woźniak B.: Pomoc publiczna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa 2003
 10. Woźniak B.: Pomoc publiczna w okresie negocjacji akcesyjnych, Ekonomiczno-Informacyjny Kwartalnik teoretyczny WSE-I w Warszawie 4/2005
 11. Woźniak B.: Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik, OFICYNA WYD. SGH, Warszawa 2006
 12. Woźniak B.: Pomoc publiczna, w: System finansowy w Polsce, t. 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu