BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie turystyki w Polsce
Financing of Tourism in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 204-213, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finansowanie turystyki, Turystyka, Źródła finansowania
Tourism financing, Tourism, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka jest istotnym działem gospodarki narodowej Polski. Pomimo jej rynkowego charakteru wymaga wsparcia zarówno na poziomie krajowym, jak i przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Na poziomie krajowym zadania w zakresie gospodarki turystycznej są finansowane z budżetu państwa poprzez administrację rządową. Wydatki na turystykę ponosi też w znacznie większym stopniu administracja samorządowa. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł finansowania oraz krótka charakterystyka wielkości wydatkowanych środków, a także pokazanie możliwości finansowania w pewnej perspektywie czasowej. (abstrakt oryginalny)

Tourism is a major division of the Polish national economy. Despite the nature of the market requires support at both national and using a variety of financial instruments of the European Union. At the national level tasks in the tourism economy are financed from state budget by government. Expenditure on tourism bears much more a local government. The main objective of developing is identify sources of funding and a short description volume of disbursements, and demonstrating funding opportunities in the time horizon. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Byszewska-Dawidek M., Kulesza I., Legienis H., Radkowska B. (2008): Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny. Opracowanie wykonane na zlecenie Dep. Turystyki MSiT. Warszawa.
  2. Byszewska-Dawidek M., Legienis H., Radkowska B. (2009): Turystyka polska w 2008 roku. Układ regionalny. Opracowanie wykonane na zlecenie Dep. Turystyki MSiT. Warszawa.
  3. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2008 roku pt. "Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku", Warszawa, wrzesień 2008 r.
  4. Materiały Departamentu Turystyki MSiT.
  5. Ministerstwo Finansów - strony internetowe dotyczące sprawozdań z budżetu państwa (http://mf.gov.pl/Budżet).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu