BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizerski Eugeniusz
Title
Emisja dłużnych papierów wartościowych na rynku MTS-CeTO
Issue of Debt Securities in the MTS-CeTO Market
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 105-115, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Emisja papierów wartościowych, Emisja obligacji, Papiery dłużne, Rynek obligacji, Samorząd terytorialny, Rynek kapitałowy
Securities emission, Bonds issuing, Debt securities, Bond market, Local government, Capital market
Note
streszcz., summ.
Company
MTS-CeTO SA.
Abstract
Artykuł analizuje formy finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego przekraczające dochody. Omówiono granice zadłużenia oraz obsługi długu. Jedną z form pozyskania kapitału może być emisja obligacji. Przedstawiono zatem zasady emitowania obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono rynek obligacji samorządowych w Polsce. Przedstawiono również zasady działania rynku organizowanego przez MTS-CeTO SA. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the methods for financing local government expenditure other than that covered by its revenues, emphasizing the restrictions on debt level and debt service. Since municipal bonds are a common way of raising capital by local governments, rules and regulations applying to municipal bonds issue are discussed, and the Polish municipal bonds market is described. The operating principles of the market, which is organized by MTS-CeTO S.A., are also presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Helich E., Finanse publiczne 2006. Ustawa o finansach publicznych z wprowadzeniem, C.H.Beck, Warszawa 2006.
  2. Jedlak K., Wprowadzenie spółek na rynek pozagiełdowy, Wydawnictwo Finansowe WIG Press, Warszawa 1999.
  3. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
  4. Ostrowska K., Samorządy emitują dużo obligacji, "Rzeczpospolita", 17 października 2006 r.
  5. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Rynek pieniężny i kapitałowy, red. I. Pyka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach (tekst ujednolicony DzU z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zmianami).
  8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104).
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU z 2005 r., nr 184, poz. 1539).
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu