BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piocha Stanisław (Politechnika Koszalińska), Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Title
Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce
Notes on the Economic Crises of the Banking Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 238-251, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
System finansowy, Sektor bankowy, Kryzys gospodarczy, Cykl koniunkturalny
Financial system, Banking sector, Economic crisis, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecny kryzys gospodarki globalnej uwidocznił niedoskonałości funkcjonowania rynków globalnych. Znaczny poziom integracji ekonomicznej, silne międzynarodowe współzależności spowodowały przeniesienie zaburzeń z jednego rynku w jednym kraju na pozostałe rynki świata, przyczyniając się do zaburzeń funkcjonowania wszystkich gospodarek narodowych. Problemem ważnym i niezbędnym dla dobrego funkcjonowania gospodarki światowej jest określenie procesów wczesnego przewidywania sytuacji kryzysowych gospodarki globalnej. Autorzy przedstawiają wstępne badanie empiryczne w zakresie analizy stanu gospodarki i stanu sektora bankowego oparte na ostatnich doświadczeniach polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The current crisis of the global economy revealed imperfections of functioning of global markets. Significant level of the economic integration, they caused strong international interdependences transferring disturbances of the around one market in one country to remaining markets of world, contributing to disorders of functioning of all national economies. It is a problem important and essential for the smooth running of the world economy determining processes of early predicting contingencies of the global economy. Authors are showing the preliminary empirical examination of the state of the economy within the scope of analysis and the state of the banking sector based on recent experiences of the Polish economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylematy integracji rynku finansowego, pod red. L. Pawłowicza, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007, s. 11.
 2. http://www.nbp.pl z dnia 30.04.2010 r.
 3. http://www.stat.gov.pl z dnia 30.04.2010 r.
 4. E. Kwella, Teoria makroekonomii. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 5. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, pod red. P. Masiukiewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 6. R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008
 8. Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009
 9. Sytuacja finansowa banków w 1999r. Synteza, GINB, NBP, Warszawa, kwiecień 2000 r.
 10. Sytuacja finansowa banków w 2000r. Synteza, GINB, NBP, Warszawa, kwiecień 2001 r.
 11. Sytuacja finansowa banków w 2001r. Synteza, GINB, NBP, Warszawa, maj 2002 r.
 12. Sytuacja finansowa banków w 2002r. Synteza, Warszawa, maj 2003 r.
 13. Sytuacja finansowa banków w 2003r. Synteza, Warszawa, maj 2004 r.
 14. Sytuacja finansowa banków w 2004r. Synteza, Warszawa, maj 2005 r.
 15. Sytuacja finansowa banków w 2005r. Synteza, Warszawa, maj 2006 r.
 16. Sytuacja finansowa banków w 2006r. Synteza, Warszawa, czerwiec 2007 r.
 17. Ustawa z dn. 31 stycznia 1989r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 4 poz. 22.
 18. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, Dz. U. Nr 140, poz. 939.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu