BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik-Kalinowska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Konarska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sakowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Guzek Dominika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Głąbska Dominika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wierzbicka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012
Pork Sector in Poland and in the World in the Years 2000-2012
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 205-215, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Mięso, Mięso wieprzowe, Konsumpcja, Produkcja mięsa, Eksport, Import
Meat, Pork meat, Consumption, Production of meat, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mięso wieprzowe odgrywa kluczową rolę na polskim, europejskim, jak i światowym rynku mięsa. W artykule scharakteryzowano zmiany wielkości produkcji trzody chlewnej, spożycia mięsa wieprzowego, a także jego eksportu i importu w latach 2000-2012. Na światowym rynku mięsa w roku 2012 wieprzowina zajmowała pierwsze miejsce pod względem wielkości produkcji (110,8 mln ton), natomiast w Polsce plasowała się na drugim miejscu - za mięsem drobiowym (2,2 mln ton). W analizowanym okresie wieprzowina była najchętniej spożywana wśród wszystkich gatunków mięsa, a jej spożycie utrzymywało się na stabilnym poziomie i wynosiło w 2000 roku 39,2 kg/osobę, a w 2012 roku - 39,0 kg/osobę. W 2012 r. znaczący popyt zagraniczny na mięso wieprzowe przyczynił się do wzrostu jego eksportu z Polski. W roku tym eksport żywca, mięsa i jego przetworów wynosił 588,4 tys. ton i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o ok. 14,5%. Natomiast import zwiększył się w tym czasie o około 9,8 %. (abstrakt oryginalny)

Pork meat plays an important role in the Polish, European and global market. In the article volume of swines' production, consumption of pork and also the data connected with export and import this kind of meat in 2000-2012 were characterized. In 2012 pork production occupied a dominant position in the global meat market (110,8 mln ton), in Poland pork production was just behind poultry (2,2 mln ton). In the analyzed period, the structure of pork consumption was relatively stable and in 2000 was 39,2 kg /person, and in 2012 39,0 kg/person. In 2012 the significant foreign demand on pork has contributed to the growth of exports of swine meat from Poland. In that year, exports of livestock, meat and meat products was 588,4 thousand tons and in comparison with the previous year increased by approximately 14,5%. Import has increased during this period by approximately 9,8%. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych [2014]: Główny Urząd Statystyczny. [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=594929&p_token=1928713041. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 2. Delgado C. [2005]: Rising demand for meat and milk in developing countries: implications for grasslands-based livestock production. In Grassland: a global resource (ed. McGilloway D. A.), The Netherlands:Wageningen Academic Publishers, ss. 29-39.
 3. Fleischatlas [2013]: Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel. [Tryb dostpu:] http://www.mondediplomatique.de/pdf/fleischatlas2013_WEB.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 4. Food and Agricultural Policy Research [2012]: World Agricultural Outlook. [Tryb dostępu:] http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/. [Data odczytu: styczeń 2014].
 5. Kossakowska J. [2013]: Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990-2012). Biuletyn informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 2, ss. 2-13. [Tryb dostępu:] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_2_2013.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 6. Kozera M. [2010]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus.Rural Dev. 2 (16), ss. 85-92.
 7. Produkcja wieprzowiny. Polska wieś w Europie. [2014]: Fundusz Współpracy. [Tryb dostępu:] www.agroinfo.org.pl/files/?id_plik=195. [Data odczytu: maj 2014].
 8. Prospects for agricultural markets and income in the EU 2011-2020. 2011. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, ss. 5-28.
 9. Roczniki Statystyczne Rolnictwa [2007]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, ss. 227.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa. Roczniki branżowe [2012]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, ss. 353.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa [2013]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, ss. 334.
 12. Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2011]: Analizy rynkowe nr 40. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 5-17.
 13. Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2012]: Analizy rynkowe nr 10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 7-14.
 14. Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/markets-andprices/short-term outlook/pdf/summer-2013_en.pdf. [Data odczytu: lipiec 2014].
 15. Stańko S. [2012]: Tendencje w produkcji I handle zagranicznym wieprzowinie w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XXVII, ss. 77-85.
 16. Stępień S. [2013]: Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XIII, ss. 99-107.
 17. Świetlik K. [2001]: Konsumpcja artykułów mięsnych w 2010 roku i jej uwarunkowania. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 50-57.
 18. Thornton P.K. [2010]: Livestock production: recent trends, future prospects. Philosophical Transactions of the Royal Society B nr 365, ss. 2853-2867.
 19. World Bank [ 2009]: Minding the stock: bringing public policy to bear on livestock sector development. Report no. 44010-GLB. Washington, DC.
 20. Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2012]: Analizy Rynkowe nr 10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 7-14.
 21. Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General - General for Agriculture and Rural Development.
 22. Stańko S. [2012]: Tendencje w produkcji I handle zagranicznym wieprzowinie w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XXVII, ss. 77-85.
 23. Stępień S. [2013]: Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XIII, ss. 99-107.
 24. Świetlik K. [2001]: Konsumpcja artykułów mięsnych w 2010 roku i jej uwarunkowania. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 50-57.
 25. Thornton P.K. [2010]: Livestock production: recent trends, future prospects. Philosophical Transactions of the Royal Society B nr 365, ss. 2853-2867.
 26. World Bank [ 2009]: Minding the stock: bringing public policy to bear on livestock sector development. Report no. 44010-GLB. Washington, DC.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu