BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków
The Image Role in Creating Competitive Position of Banks
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 278-286, bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Rynek usług bankowych, Public relations, Banki, Marketing bankowy, Wizerunek banku
Competitive advantage, Banking services market, Public relations, Banks, Bank marketing, Bank image
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje charakterystykę wizerunku jako ważnego elementu budowania przewagi konkurencyjnej banku. W pierwszej części zaprezentowano główne tendencje, jakie występują na rynku usług bankowych w Polsce. Następnie przedstawiono polski i zagraniczny dorobek naukowy w zakresie badania wizerunku oraz znaczenie promocji w budowaniu wizerunku banku. Stwierdzono, iż problematyka wykorzystania wizerunku w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku na rynku nabiera współcześnie coraz większego znaczenia i jest ściśle związana z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi marketingowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents bank image as an essential element of building competitive advantage. In the first part of the article the main tendencies on banking market have been described. Furthermore domestic and foreign scientific achievements in research on bank image is shown and significance of promotion in creating company image is described. It has been confirmed that because of increasing level of competition on Polish banking market the crucial question is how to determine the sources of adventage. It has been underlined the increasing role of marketing instruments in creating bank image.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Black S.: Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  2. Budzyński W.: Public Relations. Zarządznie reputacją firmy. Wyd.: Poltext, Warszawa 1998.
  3. Cenker E. M.: Public Relations. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
  4. Hajduk G.: Wizerunek jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy. Transfer Wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Rzeszów 2007.
  5. Rozwadowska B.: Public relations - teoria, praktyka, perspektywy. Wyd. Studio Emika, Warszawa 2002.
  6. Sznajder A.: Sztuka promocji. S. Bussines Press, Warszawa 1995.
  7. Szwacka-Mokrzycka J., Chudzian J.: Wizerunek jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. KEEKD, SGGW, Warszawa 2008.
  8. Szwacka-Mokrzycka J.: Konkurencja w sektorze usług bankowych w Polsce. Raport wewnętrzny. SGGW, Warszawa 2009.
  9. Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa, 2001.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu