BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zmarlicki Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Brzozowski Piotr (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Produkcja i ceny owoców z upraw ekologicznych
Organic Fruit Production and Prices
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 237-243, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Owoce, Produkcja owoców, Produkty ekologiczne, Rolnictwo ekologiczne
Fruit, Production of fruits, Ecological product, Ecological agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu, na podstawie dostępnej literatury, przedstawiono zarys stanu produkcji ekologicznej owoców na świecie i w Polsce. W celu oceny sytuacji na rynku owoców ekologicznych przeprowadzono analizę porównawczą cen jabłek i truskawek z certyfikowanych plantacji ekologicznych i z produkcji konwencjonalnej na wybranych rynkach hurtowych w USA, Francji i w handlu detalicznym w Polsce. Ponadto na podstawie badań ankietowych przeprowadzono analizę czynników mających wpływ na funkcjonowanie rynku owoców ekologicznych w Polsce i oczekiwań ze strony ich potencjalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the brief information, based on literature, about the organic production of fruits in the world and in Poland. In order to assess the situation on the organic fruit market comparative analysis of the prices of apples and strawberries were presented. In the study the prices of fruits from certified organic plantations and from conventional at wholesale markets in USA, France and from retail groceries in Poland were compared. Moreover, based on surveys analysis of the factors affecting the operation on the organic fruit market in Poland were conducted as well as the expectations from potential consumers were studied. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski P., Zmarlicki K. [2012]: Koszty przygotowania do sprzedaży owoców deserowych z upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Roczniki Naukowe SERIA Tom XIV, Zeszyt 1, ss. 77-81.
 2. Canada's organic market national highlights [2013]. [Tryb dostępu:] www.ota-canada.ca.
 3. Daniells S. [2014]: US organic food market to grow 14% from 2013-18. [Tryb dostępu:] www.foodnavigatorusa.com/Markets/US-organic-food-market-to-grow-14-from-2013-18.
 4. Granatstein D., Kirby E., Willer H. [2008]: Current World Status of Organic Temperate Fruits. [Tryb dostępu:] www.organic.tfrec.wsu.edu/organicstats/granatstein_world.
 5. Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. [2010]: Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 55(4), ss. 12-14
 6. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011 - 2012", GIJHARS, Warszawa.
 7. Rembeza, J., [2009]: Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t.7, ss. 111-119.
 8. Stevens-Garmon J, Chung L Huang, Bing-Hwan Lin [2007]: Organic Demand: A profile of consumers In fresh produce market. Choices 22 (2007/2), ss. 109-115.
 9. The world of organic agriculture statistics and emerging trends 2013. [Tryb dostępu:] www.organicworld.net/yearbook-2013.html.
 10. Zmarlicki K. [2009]: Rynek owoców ekologicznych w opinii konsumentów. Konferencja Naukowa Ekonomika Ogrodnictwa - "Ogrodnictwo polskie w obliczu globalizacji i wzrostu zainteresowania produktami ekologicznymi". Skierniewice, 30 września 2009, ss. 47-50.
 11. Zmarlicki K., Brzozowski P. [2012]: Preferencje konsumentów w zakresie opakowań owoców deserowych z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Roczniki Naukowe SERIA Tom XIV, Zeszyt 1, ss. 595-598.
 12. Żakowska-Biemans S. [2000]: Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. Roczniki Naukowe SERIA Tom VII, Zeszyt 3, ss. 203-207.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu