BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczycka Deta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szewczyk Antonii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cieniawska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Dominująca tematyka badawcza z zakresu techniki ochrony roślin
A prevailing research subject master concerning a plant protection technology
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 243-253, tab., bibliogr. 76 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Ochrona roślin, Analiza trendu, Prace naukowo-badawcze
Plant protection, Trend analysis, Scientific-research work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono przegląd tematyki z zakresu techniki ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zagadnienia jakości opryskiwania oraz znoszenia cieczy opryskowej. Do najważniejszych wskaźników jakości opryskiwania należą: nierównomierność rozkładu opadu, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej. Celem pracy było określenie dominującej tematyki oraz zarysowujących się trendów w badaniach na podstawie analizy celów i wyników opublikowanych prac z badań przeprowadzonych w XXI wieku. Zakres przeglądu obejmuje wyniki doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. W analizie przeważają prace związane z badaniami rozpylaczy, w których podkreśla się znaczenie wyboru właściwego rozpylacza w zależności od warunków technicznych, technologicznych i pogodowych.(abstrakt oryginalny)

The review of the subject concerning a plant protection technology with a particular interest in the issues concerning spraying quality and drift of the sprayed liquid was presented in the paper. Irregularity of the fall distribution of the sprayed liquid, degree of the sprayed surfaces covering and drifting of utility liquid are the most significant indexes of the spraying quality. The purpose of the paper was to determine a prevailing subject and appearing trends in the research based on the analysis of objectives and results of the published papers from the research carried out in the 21st century. The scope of the review covers experimental results of both Polish as well as foreign scientists. Papers related to the investigated sprayers, where the significance of the selection of the proper sprayer in relation to technical, technological and weather conditions are emphasised, prevail in the analysis.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbaspour-Fard, M..H.; Daneshjoo, A.; Aghkhani, M.H.; Arian, M. (2008). Introducing easy to use and accurate image processing object detection algorithms suitable for sprayer calibration and other similar purposes. Journal of Agricultural Machinery Science, 4(2), 199-204.
 2. Al-Gaadi, K.A. (2010). Effect of nozzle height and type on spray density and distribution for a ground field sprayer. Journal Saudi Soc. for Agric. Sci., 9(1), 1-12.
 3. Bahrouni, H.; Sinfort, C.; Hamza, E. (2008). Evaluation of Pesticides Losses During Cereal Crop Spraying in Tunisian Conditions. Journal of Agricultural Machinery Science, 4(2), 215-220.
 4. Balsari, P.; Marucco, P.; Tamagnone, M. (2005). A System to Access the Mass Balance of Spray Applied to Tree Crops. Transaction of the ASAE, 48(5), 1689-1694.
 5. Cunha, M.; Carvalho, C.; Marcal, A.R.S. (2012). Assessing the ability of image processing software to analyse spray quality on water-sensitive papers used as artificial targets. Biosystems Engineering, 111, 11-23.
 6. Czaczyk, Z. (2011). Nierównomierność rozkładu poprzecznego cieczy i podatność wybranych rozpylaczy szczelinowych na zużycie. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5, 16-18.
 7. Czaczyk, Z.; Szulc, T. (2012). Charakterystyka użytkowa i produkcyjna wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(2), 52-59.
 8. Declercq, J.; Huyghebaert, B.; Nuyttens, D. (2010). An overview of the defects on tested field sprayers in Belgium. Proceedings 3rd European Workshop on Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe - SPISE 3, 157-163.
 9. Derksen, R.C.; Zhu, H.; Fox, D.R.; Brazee, D.R.; Krause, C.R. (2007). Coverage and Drift Produced by Air Induction and Conventional Hydraulic Nozzles Used for Orchard Applications. Transaction of the ASABE, 50(5), 1493-1501.
 10. Derksen, R.C.; Frantz, J.; Ranger, C.M.; Locke, C.; Zhu, H.; Krause, C.R. (2008). Comparing Greenhouse Handgun Delivery to Poinsettias by Spray Volume and Quality. Transaction of the ASABE, 51(1), 27-35.
 11. Fietsam, J.F.W.; Young, B.G.; Steffen, R.W. (2004). Differential Response of Herbicide Drift Reduction Nozzles to Drift Control Agents with Glyphosate. Transaction of the ASAE, 47(5), 1405-1411.
 12. Foqué, D.; Nuyttens, D. (2011a). Effects of nozzle type and spray angle on spray deposition in ivy pot plants. Pest Management Science, 67(2), 199-208.
 13. Foqué, D.; Nuyttens, D. (2011b). Effect of air support and spray angle on coarse droplet sprays in ivy pot plants. Transaction of ASABE, 54(2), 409-416.
 14. Furnes, G.O.; Thompson, A.J.; Manktelow, D.W. (2006). Multi-fan spray towers to improve dose efficiency and spray coverage uniformity in citrus trees. Aspects of Applied Biology, 77, 481-488.
 15. Fox, R.D.; Salyani, M.; Cooper, J.A.; Brazee, R.D. (2001). Spot size comparisons on oil- and watersensitive paper. Applied Engineering in Agriculture, 17(2), 131-136.
 16. Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2006). Rozkład cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 331-338.
 17. Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G. (2008). Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodnoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.
 18. Godyń, A.; Świechowski, W.; Doruchowski, G.; Hołownicki, R. (2010). Rozkład cieczy użytkowej dla różnych technik nanoszenia herbicydów w sadzie. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 59-65.
 19. Godyń, A.; Doruchowski, G.; Hołownicki, R.; Świechowski, W. (2011). Wpływ wysokości opryskiwanych roślin i stanu technicznego stosowanego opryskiwacza plecakowego na potencjalne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i operatora opryskiwacza. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 127-134.
 20. Hołownicki, R.; Doruchowski, G. (2006). Rola techniki opryskiwania w ograniczaniu skażenia środowiska środkami ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 239-247.
 21. Hołownicki, R.; Godyń, A.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2012). Naniesienie i straty cieczy użytkowej podczas opryskiwania wysoko formowanych drzew owocowych. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 89-95.
 22. Hoffmann, W.C.; Hewitt, A.J. (2005). Comparison of three imaging systems for water-sensitive papers. Applied Engineering in Agriculture, 21(6), 961-964.
 23. Kennedy, M.; Ellis, M.; Miller, P. (2012). BREAM: A probabilistic Bystander and Resident Exposure Assessment Model of spray drift from an agricultural boom sprayer. Computers and Electronics in Agriculture, 88, 63-71.
 24. Kierzek, R. (2007). Skuteczna ochrona roślin [cz.II]. Dobór rozpylaczy do zabiegów polowych. Ochrona roślin, 1(52), 32-35.
 25. Kierzek, R. (2008). Wiele rozpylaczy, jeden oprysk. Top Agrar, 7-8, 118-121.
 26. Kierzek, R. (2011). Reakcja roślin jednoliściennych na herbicydy w zależności od techniki opryskiwania i właściwości cieczy użytkowej. Poznań, ISSN 1730-038X.
 27. Kierzek, R.; Wachowiak, M. (2007). Wpływ nowych typów rozpylaczy na jakość pokrycia roślin ziemniaków. Materiały z Konferencji "Racjonalna Technika Ochrony Roślin", 107-111.
 28. Kierzek, R.; Wachowiak, M. (2009). Wpływ nowych typów rozpylaczy na jakość pokrycia roślin ziemniaków cieczą użytkową. Postępy w Ochronie Roślin, 49(3), 1145-1149.
 29. Koszel, M.; Hanusz, Z. (2008). Porównawcza analiza natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 195-200.
 30. Langenakens, J. (2010). Software for inspections of sprayers: needs and solutions. Third European workshop on standardised procedure for the inspection of sprayers in Europe. Julius-Kuhn-Archiv, 426, 112-118.
 31. Langman, J.; Pedryc, N. (2009). Moduł kontroli wydatku rozpylacza opryskiwacza polowego. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 115-120.
 32. Lardoux, Y.; Sinfort, C.; Enfaltand, P.; Sevila, F. (2007a). Test Method for Boom Suspension Influence on Spray Distribution. Part I: Experimental Study of Pesticide Application under a Moving Boom. Biosystems Engineering, 96(1), 29-39.
 33. Lardoux, Y.; Sinfort, C.; Enfaltand, P.; Sevila, F. (2007b). Test Method for Boom Suspension Influence on Spray Distribution. Part II: Validation and Use of a Spray Distribution Model. Biosystems Engineering, 96(2), 161-168.
 34. Lipiński, A.; Choszcz, D.; Konopka, S. (2007). Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 135-141.
 35. Lipiński, A. (2009). Nowe możliwości wykorzystania papierków wodnoczułych do oceny jakości oprysku. Racjonalna Technika Ochrony Roślin.Mat. Konf., 124-128.
 36. Lipiński, A.J.; Sobotka, M.; Lipiński S. (2011). Przegląd systemów stabilizacji belek polowych opryskiwaczy. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 181-187.
 37. Miller, P.C.H.; Tuck C.R.; Murphy, S.; da Costa Ferreira M. (2008). Measurements of the droplet velocities in sprays produced by different designs of agricultural spray nozzle. European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Paper ID ILASS08-8-5.
 38. Nawrot, J.; Hurej, M.; Dąbrowski, Z.; Olszak, R. (2010). Perspektywy rozwoju ochrony roślin przed szkodnikami w Polsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50(4), 1614-1622.
 39. Nieróbca, A.; Zaliwski, A.; Horoszkiewicz-Janka, J. (2010). Rozwój internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. Inżynieria Rolnicza, 7(125),167-173.
 40. Nowakowski, T. (2007). Zmiany kąta rozpylenia w zależności od ciśnienia cieczy. Technika Rolnicza; Ogrodnicza i Leśna, 2, 14-15.
 41. Nowakowski, T.; Chlebowski, J. (2008). Wpływ ciśnienia cieczy i konstrukcji rozpylaczy płaskostrumieniowych na kąt rozpylenia. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 319-323.
 42. Nuyttens, D.; Baetens, K.; de Schampheleieand, M.; Sonck, B. (2007). Effect of nozzle type, size and pressure on spray droplet characteristics. Biosystems Engineering, 97(3), 333-345.
 43. Nuyttens, D.; Dhoop, M.; de Blauwer, V.; Hermann, O.; Hubrechts, W.; Mestdagh, I.; Dekeyser, D. (2009). Drift-reducing nozzles and their biological efficacy. Commun Agric Appl Biol Sci., 74(1), 47-55.
 44. Oerke, E.C.; Dehne, W.; Schönbeck, F.; Weber, A. (1994). Crop Production and Crop Protection: Estimated Losses in Major Food and Cash Crops. Elsevier Science, ISBN 0444820957.
 45. Ooms, D.; Ruter, R.; Lebeau, F.; Destain, M.-F. (2003). Impact of the horizontal movements of a sprayer boom on the longitudinal spray distribution in field conditions. Crop Protection, 22, 813-820.
 46. Özkan, H.E. (2008). Technological solution to problems associated with application of pesticides. Jour. Of Agricultural Machines Sciences, 4(2), 193-198.
 47. Özkan, H.E. (2009). Ten tips to get more from your sprayer. no. June. Columbus, Ohio, USA: Ohio's Country Journal.
 48. Özkan, H.E.; Paul, P.; Derksen, R.C.; Zhu, H. (2012). Influence of application equipment on deposition of spray droplets in wheat canopy. Aspects of Applied Biology. International Advances in Pesticide Application, 114, 317-324.
 49. Panneton, B. (2002). Image analysis of water-sensitive cards for spray coverage experiments. Applied Engineering in Agriculture, 18(2), 179-182.
 50. Parafiniuk, S.; Sawa, J.; Wołos, D. (2011). Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych. Postępy nauki i techniki, 10, 39-48.
 51. Popławski, Z.; Szulc, T. (2010). Innowacyjne rozwiązania w technice ochrony roślin. Cz. 1. Elementy wyposażenia rolniczych opryskiwaczy polowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 1, 17-22.
 52. Pruszyński, S. (2003). Ochrona roślin - spojrzenie w przyszłość. Materiały z Konferencji "Racjonalna Technika Ochrony Roślin", 5-16.
 53. Pruszyński, S. (2010). Stan obecny i przewidywane kierunki zmian w ochronie roślin do 2020 roku. Studia i raporty IUNG - PIB. Puławy, 14, 207-242.
 54. Salyani, M.; Sweeb, R. D.; Farooq, M. (2006). Comparison of String and Ribbon Samplers in Orchard Spray Applications. Transaction of the ASAE, 49(6), 1705-1710.
 55. Salyani, M.; Farooq, M.; Sweeb, R.D. (2007). Spray Deposition and Mass Balance in Citrus Orchard Applications. Transaction of the ASAE, 50(6), 1963-1969.
 56. Sánchez-Hermosilla, J.; Rincón, V. J.; Páez, F.; Fernández, M. (2012). Comparative spray deposits by manually pulled trolley sprayer and a spray gun in greenhouse tomato crops. Crop Protection, 31, 119-124.
 57. Sayinci, B.; Bastaban, S. (2011). Spray distribution uniformity of different types of nozzles and its spray deposition in potato plant. African Journal of Agricultural Research, 6(2), 352-362.
 58. Schleier, J.; Preftakes, C.; Peterson, R. (2010). The effect of fluorescent tracers on droplet spectrum, viscosity, and density of pesticide formulations. Journal of Environmental Science and Heath, 45, 621-625.
 59. Stainier, C.; Destain, M-F.; Schiffers, B.; Lebeau, F. (2006). Droplet size spectra and drift effect of two phenmedipham formulations and four adjuvant mixtures. Crop Protection, 25, 1238-1243.
 60. Svensson, S. A. (2001). Wpływ strumienia powietrza na jakość zabiegów w sadach. Materiały z Konferencji "Racjonalna Technika Ochrony Roślin". Skierniewice, 135-147.
 61. Szewczyk, A. (2002). The impact of sprayer work parameters on field beam position in a vertical plane for some tractor-attached sprayers. Maintenance and Reliability PAN Lublin, 3(15), 13-18.
 62. Szewczyk, A.; Wilczok, G. (2006). Wpływ zmiany ustawienia belki polowej w płaszczyźnie podłużnej opryskiwacza na rozkład poprzeczny opadu cieczy. Inżynieria Rolnicza, 4(79), 281-288.
 63. Szewczyk, A.; Wilczok, G. (2007). Teoretyczny i rzeczywisty rozkład cieczy dla wybranych parametrów ustawienia rozpylacza. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 265-272.
 64. Szewczyk, A. (2009). Wpływ zmiany parametrów ustawienia rozpylonej strugi na opad cieczy pod wybranym rozpylaczem płaskostrumieniowym. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 267-274.
 65. Szewczyk, A. (2010a). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISSN 1898-151.
 66. Szewczyk, A. (2010b). Wpływ ustawienia wybranych rozpylaczy na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 201-207.
 67. Szewczyk, A.; Łuczycka, D. (2010a). Rozkład opadu rozpylonej cieczy wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 213-220.
 68. Szewczyk, A.; Łuczycka, D. (2010b). Wpływ kierunku wiatru na opad rozpylonej strugi cieczy użytkowej podczas opryskiwania płaskich upraw polowych. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 209-215.
 69. Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Lejman, K. (2011a). Wpływ parametrów opryskiwania wybranym rozpylaczem dwustrumieniowym na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 265-271.
 70. Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Rojek, G. (2011b). Analiza porównawcza rozkładu opadu cieczy rozpylonej wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 255-262.
 71. Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Cieniawska, B.; Rojek, G. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi- jedno i dwustrumieniowym. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 325-334.
 72. Tadel, E. (2007). Technika ochrony polowych upraw wysokich ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy. Materiały z Konferencji "Racjonalna Technika Ochrony Roślin", 100-106.
 73. Thomson, S.J.; Lyn, M.E. (2011). Environmental and spray mixture effects on droplet size represented by water-sensitive paper used in drift studies. Tranaction of the ASABE, 54(3), 803-807.
 74. Vajs, S.; Leskošek, G.; Simončič, A.; Lešnik, M. (2008). Comparison of the effectiveness of standard and drift-reducing nozzles for control of some winter wheat diseases. Journal of Plant Diseases and Protection, 115(1), 23-31.
 75. van de Zande, J.C.; van der Lans, A.M.; Stallinga, H.; Michielsen, J.M.G.P.; van Velde, P.; Massink, G. (2005). Development of a sprayer adapted to high tree crops. Proceedings of VIII Workshop on Spray Application Techniques in Fruit growing, Barcelona, 113-120.
 76. Zasiewski, P. (2001). Kryteria i dobór optymalnych parametrów pracy opryskiwaczy ciągnikowych. Część I - Opryskiwacze polowe. [W:] Racjonalna technika ochrony roślin. Materiały z Konferencji, Skierniewice, 190-197.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu