BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luberański Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pruski Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Metoda komputerowego wspomagania obliczeń ciśnieniowych parametrów mechanicznego doju i nacisków masujących strzyk
A method of computer aid for calculating pressure parameters of mechanical milking and pressures that massage a teat
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 235-242, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Aplikacje internetowe, Modelowanie matematyczne, Programy komputerowe, Zwierzęta gospodarcze
Internet application, Mathematical modeling, Computer programs, Livestock
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było stworzenie aplikacji "Stymulacja" wspomagającej obliczanie wybranych ciśnieniowych parametrów doju, bazującej na formułach matematycznych, dostępnych w literaturze przedmiotu. Ze względu na funkcjonalność oraz prostą składnię aplikacja została napisana w środowisku Borland Deweloper Studio 2006, w którym językiem programowania jest narzędzie Delphi. Przy pomocy aplikacji "Stymulacja" można przykładowo obliczyć wahania podciśnienia na podstawie opracowanych i przytaczanych w literaturze modeli, uwzględniając także naciski masujące. Program można rozszerzać o kolejne modele matematyczne i wprowadzić brakujące współczynniki, poszerzając bazę istniejących modeli.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to create "Stimulation" application supporting calculation of the selected pressure parameters of milking based on the mathematical formula available in the subject literature. On account of functionality and simple composition, the application was written in Borland Deweloper Studio 2006 environment in which Delphi device is a programming language. With the use of "Stimulation" application, for example one may calculate negative vacuum fluctuations based on models developed and quoted in literature including also massaging pressures. The programme may be developed with subsequent mathematical models and lacking coefficients may be introduced, enriching the base of existing models.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boduch, A. (2003). Delphi 7. Kompendium programisty. Gliwice, Helion, ISBN: 83-7361-087-1.
  2. Cupiał, M. (2008). Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przykładzie gospodarstw województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 55-60.
  3. Chmielowski, A.; Giedymin, M. (2008). Modelowanie parametrów przepływów w strumieniowym układzie wentylacyjnym napędzanym kolektorem słonecznym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 155-162.
  4. Lisztoń - Gała, Z. (1975). Wpływ wielkości naciągu gum strzykowych dojarki mechanicznej na rozkład naprężeń masujących strzyk. Maszynopis rozprawy doktorskiej, Poznań.
  5. Luberański, A. (2002). Stymulacyjna funkcja gumy strzykowej w procesie doju mechanicznego krów. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wrocław, 113.
  6. O'Shea, J.; O'Callaghan E.; Meaney W. (1975). Liner slips impacts and infection. Irish Journal of Agricultural Research, 14, 372.
  7. Samborski, Z. (1970). Wpływ nieprawidłowego doju mechanicznego na podstawie zapalenia wymion mastitis i rozwój patogennej flory bakteryjnej. Przegląd Hodowlany, 8, 8.
  8. Szafarz, A.; Błaszkiewicz, Z. (2008). Program komputerowy do wyznaczania parametrów trakcyjnych kół napędowych. Inżynieria Rolnicza, 7(105), 207-213.
  9. Szlachta, J. (1986) Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Maszynopis rozprawy habilitacyjnej. Wrocław, 7.
  10. Szlachta, J.; Wiercioch, M. (1994). Komputerowy system pomiaru i wyznaczania parametrów doju mechanicznego w warunkach laboratoryjnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 416, 57-67.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu