BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych
The Dynamics of the Assets on the Polish Mutual Fund Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 312-321, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie, Aktywa, Rynek kapitałowy
Investment funds, Investing, Assets, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę zmiany wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Analiza dotyczy okresu zmiennej koniunktury na rynkach kapitałowych. Na tym tle przedstawiono dynamikę wartości aktywów netto w poszczególnych grupach funduszy. Wskazano również na czynniki, które oddziaływały na decyzje inwestorów odnośnie wyboru określonych rodzajów funduszy. Badania dowiodły, że największy udział w wartości aktywów mają fundusze akcji oraz mieszane, natomiast najszybciej rozwijającą się grupą są fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne. Maleje znaczenie funduszy ochrony kapitału oraz stabilnego wzrostu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses changes in the value of assets managed by investment fund companies. The analysis covers a period of variable situation on the capital markets. The dynamics of the net asset value of funds in each group was presented against this background. It also identifies the factors which influenced investors' decisions regarding the selection of investment funds. Studies have shown that the largest share of the value of assets to equity funds and mixed funds, while the fastest-growing group are real estate and securitization funds. Diminishes the importance of capital protection funds and stable growth funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barger T.: Financial institutions, International Finance Corporation, Washington D.C., 1998
  2. Bojańczyk M.: Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Wyd. SGH, Warszawa, 2007
  3. Fernando D., Klapper L., Sulla V., Vittas D.: The Global Growth of Mutual Funds, Policy Research Working Paper, vol. 3055, 2003
  4. Gabryelczyk K.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
  5. Gabryelczyk K.: Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2009
  6. Kościelniak G.: Fundusze powiernicze, Wyd. Zakamycze, Kraków, 1998
  7. Miziołek T.: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce pięć lat po wejściu w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych [www.izfa.pl]
  8. Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lassota Z.: Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Wyd. WIGPress, Warszawa, 1998
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu