BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowska-Suchodolska Dorota, Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 322-331, wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Rynek papierów wartościowych, Rynek kapitałowy
Investment funds, Securities market, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Otwarte fundusze inwestycyjne (FIO) mają istotny wpływ na poziom rozwoju rynku kapitałowego. Dlatego autorzy podjęli próbę porównania rynku FIO w Polsce z rynkami w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów dawnego bloku wschodniego. Analizie poddano fundusze z różnych klas ryzyka, porównano zarówno zmiany w ilości funduszy, jak i wielkości aktywów. Wyniki wskazują na niewielki udział funduszy polskich w rynku europejskim, równocześnie wyróżniają się one w porównaniu z funduszami dawnych krajów socjalistycznych. (abstrakt oryginalny)

The Polish market of the mutual funds in comparison with the European market. The mutual funds (FIO) have a huge influence on the level of the capital market development. That is why the authors tried to compare the FIO market in Poland to the markets in other European countries, especially taking into consideration the countries of old Eastern bloc. The funds from different classes of risk were analyzed and the changes in the amount of funds and in the size of assets were compared. The results show that the Polish mutual funds have small participation in the European market but at the same time they stand out when we compare them to the mutual funds of the old socialist countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analizy Online (www.analizy.pl).
  2. EFAMA (http://www.efama.org).
  3. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, pod red. Przybylskiej-Kapuścinskiej Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
  4. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami, http://www.izfa.pl/
  6. Krupa K., Dylematy globalizacji i fundusze inwestycyjne, (http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3948).
  7. Mazurek J., Aspekty funkcjonowania funduszy w Wielkim Księstwie Luksemburga, (http://www.moneymarket.pl/content/view/336/1/).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu