BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności na etapie produkcji pierwotnej
Food Quality and Safety Management in Primary Production
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 305-322
Keyword
Zarządzanie jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Produkcja żywności, Jakość żywności, Rolnictwo ekologiczne, Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna
Quality management, Food security, Food production, Food quality, Ecological agriculture, Good Manufacturing Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnące wymagania konsumentów i zwiększająca się konkurencja na światowym rynku rolno-żywnościowym sprawiają, że systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności stają się coraz ważniejsze. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności jest obowiązkiem wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego i wymaga ich wspólnego wysiłku. Rolnictwo ekologiczne, Dobra Praktyka Rolnicza i EUREPGAP są systemami, które mogą być wprowadzone w szczególności na etapie produkcji pierwotnej. Zastosowanie tych standardów daje producentom pierwotnym wiele wymiernych korzyści, jak na przykład: możliwość uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej, lepsze warunki wymiany handlowej, niższe koszty produkcji czy zdobycie większego zaufania klientów. (abstrakt oryginalny)

The growing requirements of consumers and increasing competition on the agricultural-food world market make the systems of food quality and safety management more and more important. The task of ensuring the safety and quality of food is duty of all participants of the food chain and requires their common effort. Ecological agriculture. Good Agricultural Practice and EUREPGAP are systems which may be introduced especially on the stage of primary production. Use of these standards gives primary producers a lot of measurable benefits, e.g.: the possibility of getting financial support from the European Union's budget, better conditions for trade exchange, the lower costs of production or gaining the larger customers' confidence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Kortbech-Olsen R., Overview on world trade in organic food products, the USA market recent trends, Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO, vol. 24.
 2. Kuś J., Jończyk K., Dobra Praktyka Rolnicza. Materiały szkoleniowe, Radom 2005, s. 11-12. http://www.odr.net.pl/.
 3. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F., Zarządzanie jakością żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, s. 50.
 4. Łuczka-Bakuła W., Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 2(127), s. 173.
 5. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 18.
 6. Skrzypek E., Michalski M., Próchniak A., Wnuk A., HACCP jako podstawa działalności polskich przedsiębiorstw branży spożywczej na rynku Unii Europejskiej, Annales UMCS, sectio H, Oeconomia, vol. XXXVIII, 2004, s. 302.
 7. Temat numeru: rolnictwo ekologiczne, "Farmer" 2005, nr 15, s. 4.
 8. Toruński J., Szajczyk M., Rozwój rolnictwa ekologicznego w latach 1999-2001, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 4, 2003, z. 1, s. 209.
 9. Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpie-czeństwa zdrowotnego żywności, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003, s. 5.
 10. Wilier H., Yussefi M., 2004, The World of Organic Agriculture, http://www.soel.de/.
 11. Wiśniewska M., Od gospodarstwa do stołu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 41-43.
 12. Zalewski R.I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 31.
 13. Zwykła dobra praktyka rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, FAPA, Warszawa 2003, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu