BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stacharska-Targosz Jolanta
Title
Wybrane aspekty finansowania osób niepełnosprawnych
Selected Aspects of Financing Persons with Disabilities
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 145-153, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Pomoc finansowa, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Fundusze pomocowe
Disabled people, Financial aid, Rehabilitation of disabled persons, Disabilities employment activity, Subsidiary funds
Note
streszcz., summ.
Company
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
, European Social Fund (ESF)
Abstract
W pracy podjęto próbę przedstawienia wybranych możliwości finansowania osób niepełnosprawnych zarówno z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i z funduszy europejskich. Wskazano na EQUAL jako Inicjatywę Wspólnotową finansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i stanowiącą część strategii Unii Europejskiej w zakresie poszukiwania metod pozwalających na rozwiązanie problemu dyskryminacji na rynku pracy. Poprawienie poziomu przygotowania zawodowego i stworzenie warunków do zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz doskonalenie odpowiednich instrumentów stanowi zakres Sektorowego Programu Operacyjnego 9.3.: "Rozwój Zasobów Ludzkich", w którym znajduje się Działanie 1.4. pt. "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to present selected opportunities for financing the employability of disabled persons from the National Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons and from European structural funds. EQUAL is pointed out as a community initiative financed from the European Social Fund (ESF) and representing an element of the EU strategy to promote professional inclusion and equal opportunities in the job market. Improving the professional qualifications and creating conditions for increased mobility of persons with disabilities, as well as enhancing the relevant instruments, are among the priorities and objectives of Sectoral Operational Program "Human Resources Development", which comprises Measure 1.4. "Vocational and Social Integration of the Disabled". (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barczyński A., Realne wsparcie finansowe zatrudniania niepełnosprawnych, w: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Warszawa 2006.
 2. Edukacja osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.
 3. Fundusze strukturalne dostępne dla organizacji, Rozmowa z Marianem Abaszem dyrektorem Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej PFRON, 30.03.2004.
 4. Jak samorządy pomagają niepełnosprawnym, "Rzeczpospolita", 11.04.2006, http://esamorzad.dashofer.pl/
 5. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 6. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
 7. Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. (DzU 03.125.1161).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. (DzU. 04.1.3).
 10. Ślężyński J., Petryński W., Postęp w turystyce na rzecz osób niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1995.
 11. Twoja firma a ZUS, Integracja, maj-czerwiec 3/2006.
 12. Zoll A., Równość w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.ue.ffm.pl/
 13. http://pracuj.pl/centrum-prasowe-raporty-artykuly_12289.htm
 14. http://www.pelnosprawniwpracy.pl/
 15. http://www.telepraca-equal.pl/
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu