BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej
Employees' Socialization in Conditions of Cultural Diversity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 63-72, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Keyword
Szok kulturowy, Różnice kulturowe, Organizacje wielokulturowe, Zarządzanie różnorodnością, Kraje goszczące
Culture shock, Cultural differences, Intercultural organisation, Diversity management, Host countries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie możliwości socjalizacji pracowników w warunkach różnorodności kulturowej. Po przeprowadzeniu analizy literatury przedmiotu dążono do uzyskania danych jakościowych, w związku z czym dokonano analizy przypadków sześciu osób będących pracownikami delegowanymi i/albo stacjonarnymi poza granicami kraju macierzystego. Osoby te charakteryzowało w sumie 16 pobytów za granicą w związku z pracą. Dwa z nich miały charakter stacjonarny, a pozostałe wynikały z oddelegowania przez pracodawcę. W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety oraz wywiadami pogłębionymi. Wywiad przeprowadzono też z pracownikiem zespołu ds. transferu ekspatów z jednego z przedsiębiorstw międzynarodowych. Stwierdzono, że w sytuacji, gdy dystans kulturowy między krajem macierzystym i goszczącym jest znaczny, zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia szoku kulturowego. Ustalono też, że nie zawsze specyficzne dla danego kraju czynniki utrudniające pobyt stają się przyczyną takiego szoku. Okazało się, że dla socjalizacji bardzo ważna jest faza przygotowania do wyjazdu, w której znaczną rolę odgrywa pracodawca. Skuteczna socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej nie prowadzi jednak do pełnej akulturacji, ale do postawy geocentryzmu.(abstrakt oryginalny)

The impact of cultural diversity on employees' socialization is shown in the paper. It is found that such socialization does not lead to absolute acculturation but to the attitude of geocentrism. It is also stated that the accumulation of higher number of differences between mother and host countries contributes to the appearance of cultural shock.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat M., 2006, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Białas S., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 3. Golka M., 2010, Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, Kultury i organizacje, tłum. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Hurrelmann K., 1994, Struktura społeczna a rozwój osobowości, tłum. M. Roguszka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Kłoskowska A., 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mikułowski Pomorski J., 2005, Kultura wobec społecznej transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Pantelidou S., Craig T.K.J., 2006, Culture shock and social support, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology, vol. 41, s. 777-781.
 9. Phatak A.V., Bhagat R.S., Kashlak R.J., 2005, International Management. Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment, McGraw-Hill, New York.
 10. Robbins S.P., 2001, Organizational Behavior, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River.
 11. Seymen O.A., 2006, The cultural diversity phenomenon in organisations and different approaches for effective cultural diversity management: a literary review, Cross Cultural Management: An International Journal, vol. 13, no. 4., s. 296-315.
 12. Taormina R.J., 2009, Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture, Journal of Managerial Psychology, vol. 24, no. 7, s. 650- 676.
 13. Tatarkiewicz W., 1978, Parerga, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu