BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piontek Barbara (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w układach lokalnych
Programming Social and Economic Development in Contemporary Conditions
Source
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 24-41, rys.,bibliogr.33 poz
Economics and Environment
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój lokalny, Globalizacja, Świadomość społeczna
Social economic development, Local development, Globalization, Public awareness
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba określenia instrumentów niezbędnych do urzeczywistniania rozwoju w układach lokalnych oraz odpowiedź na pytanie, czy współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze umożliwiają poprawne kształtowanie struktur na szczeblu lokalnym. W artykule przyjęto założenie, że właściwe kształtowanie rozwoju lokalnego wymaga współpracy zarówno ze strony władz gminy, jak i jej mieszkańców. Partycypacja społeczności lokalnych w zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodar- czego jest warunkiem koniecznym i obejmuje właściwe wybory egzystencjalne, które uwarunkowane są kształceniem - na rzecz świadomości zintegrowanej - mieszkańców. Natomiast podstawowym narzędziem operacyjnym warunkującym wdrażanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach lokalnych są programy rozwoju gminy. W nich powinny integrować się wybory władz gminy z wyborami mieszkańców. Programy te powinny gwarantować odpowiednie wykorzystanie i kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy kapitałami, jakimi układy lokalne dysponują, oraz zapewniać poprawę dobrze rozumianej jakości życia swoim mieszkańcom (fragment tekstu)

The main purposes of this article are to find instruments which are needed for developing Community levels in local areas and an answer for the question: do contemporary development gives the proper structure in local areas. The proper shaping of local development needs cooperation between people in power to act and the Community (locals). Participation of the local Community is primarily and depends on education for integral efficiency. The fundamental operation which helps to improve social and economic development is program relating to this subject which guarantees shaping the right proportions between economic, human and environmental resources and guarantees high quality of life for the local Community(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. Piontek, B. Piontek, Podstawy ekonomii menedżerskiej. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, WSEiA, Bytom 2003
 2. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego w Polsce, PWN, Warszawa 2002
 3. F. Piontek, Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000 nr 5
 4. Por. F. Piontek, A. J. Nowak OFM, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju, WSEiA, Bytom 2004
 5. P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1973
 6. B. Fiedor, Integracja z Unią Europejską a ekologiczna modernizacja polskiej gospodarki i jej konsekwencje ekonomiczne, w: Integracja europejska. Transformacja systemowa w Polsce. Procesy dostosowawcze, red. B. Klimczak, L. Olszewski, Z. Pisz, AE, Wrocław 1999
 7. S. Hvozdik, Rozwój identyczności a ostateczne cele ludzkiego życia w warunkach wychowania ekologicznego, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, WNT EcoEdycja, Wisła 2002
 8. K. Popielski, Człowiek - wartości -sens, RW KUL, Lublin 1996
 9. J. Kołodziejski, Uwarunkowania przestrzenne Długookresowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski do roku 2020, w: Regionalizacja wobec nowych wyzwań, red. T. Parteka, KPZK PAN, Warszawa 2002
 10. Problematykę kształtowania się społeczności w rzeczywistości Internetu przedstawiono w: P. Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003
 11. T. Parteka, Społeczeństwo informacyjne w regionach gospodarki opartej na wiedzy
 12. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Oficyna Wydawnicza Poltext, Warszawa 1996
 13. W. Szymański, Globalizacja, wydania i zagrożenia, Diin, Warszawa 2001
 14. H. P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji, atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 29-30
 15. F. Piontek, O globalizacji z rozwagą i krytycznie, "Problemy Ekologii" 2002 nr 1
 16. K. Żukrowska, Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja, red. I.Klich, ISS, Kraków 2001
 17. F. Piontek, B.Piontek, Kategoria "kapitał" w warunkach zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa wiedzy, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN
 18. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 7
 19. J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003
 20. B. Piontek, Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekoedycja, Wisła 2002
 21. B. Piontek, Rola i znaczenie kształtowania świadomości zintegrowanej dla urzeczywistniania procesu rozwoju - wyzwaniem dla edukacji, w: "Środowisko i Rozwój" nr 7, WSEiA, Bytom 2003
 22. B.Piontek, Świadomość zintegrowana - nowa jakość w procesie kształcenia na rzecz rozwoju zrównoważonego i trwałego, w: Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003
 23. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek. Dzieła 9, KUL, Lublin 1991, s. 406
 24. F. Piontek, Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, t. 1, red. F. Piontek, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001
 25. B. Poskrobko, H. Iwaniuk, J. Ejdys, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Ekonomii Ekologicznej, Canberra, Australia 5-8 lipca 2000 r., "Ekonomia ¡Środowisko" 2000 nr 2
 26. R. de Vos, Przyjazny kapitalizm. Jak pomagać ludziom, by pomogli sobie, Wyd. Medium, Warszawa 1994
 27. W. Kłosowski, J. Warda, Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?, Biblioteka Rozwoju Lokalnego, Bielsko-Biała 2001
 28. K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001
 29. Masterplan narzędziem ekorozwoju gminy, red. F. Piontek, Wyd. Śląsk, Katowice 1995
 30. F. Piontek, W. Piontek, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, WSEiA, Bytom 2002
 31. Piontek F., Piontek B., Piontek W., Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997
 32. T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizacją, Poznań 2001, s. 213
 33. Amos Oz, cyt. za: M. Cichy, M. Hmielewicz, Zjadacze gadżetów, "Gazeta Wyborcza" 2000,1-2 lipca, s. 10
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu