BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskier Tomasz (Politechnika Koszalińska), Majchrzak Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wielkość i struktura nakładów energetycznych bezorkowej i orkowej uprawy żyta hybrydowego
The size and structure of energy inputs of ploughed and non-ploughed cultivation of hybrid rye
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 295-300, tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Zboża, Rolnictwo, Efektywność energetyczna
Corn, Agriculture, Energy efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładów energii skumulowanej nie była zróżnicowana w przypadku porównywanych systemów uprawy roli, zależała ona w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej wymagało mniejszych nakładów energii wniesionych w formie paliwa (o 9,3% w porównaniu do uprawy orkowej) oraz w formie agregatów (o 2,3% w porównaniu do uprawy orkowej). Zastosowane systemy uprawy nie różnicowały wartości energetycznej plonu ani wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, a stwierdzona różnica wynosiła w obydwu przypadkach około 1%.(abstrakt oryginalny)

In a one-factor field experiment the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of the hybrid rye and the size of the energy effectiveness index were compared. The size of the accumulated energy inputs was not varied in case of the compared cultivation systems, it mainly depended on the accumulated energy inputs brought in the form of materials (ca. 85%). The use of non-ploughed cultivation required energy inputs brought in the form of fuel (by 9.3% in comparison to ploughed cultivation) and in the form of aggregates (by 2.3% in comparison to ploughed cultivation). The applied cultivation systems did not differentiate the energy effectiveness of production and the determined difference was approx. 1% in both cases.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anuszewski, R.; Pawlak, J.; Wójcicki, Z. (1979). Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych. Warszawa, IBMER.
 2. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Koryło, S. (2008). Ocena uproszczeń uprawowych w aspekcie ich energoi czasochłonności oraz plonowania roślin. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 75-79.
 3. Bujak, H.; Dopierała, A.; Dopierała, P.; Kaczmarek, J. (2003). Ocena wartości hodowlanej linii mieszańców żyta ozimego. Biuletyn IHAR, 230, 235-241.
 4. Cudzik, A.; Białczyk, W.; Czarneck,i J.; Brennensthul, M.; Kaus A. (2012). Ocena systemów uprawy w aspekcie zużycia paliwa, plonowania roślin i właściwości gleby. Inżynieria Rolnicza, 2(137), T.2, 17-27.
 5. Czarnocki, S.; Starczewski, J.; Kapela, K. (2008). Porównanie zużycia paliwa i czasu pracy przy kilku alternatywnych technologiach przygotowania roli do siewu. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 209-215.
 6. Dzienia, S.; Pużyński, S.; Wereszczaka, J. (2003). Reakcja pszenicy ozimej na zmniejszenie intensywności uprawy roli. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 48(3), 28-32.
 7. Fiszer, A.; Dworecki, Z.; Kaźmierczak, P.; Morkowski, A. (2006). Analiza porównawcza tradycyjnej i bezorkowej uprawy pszenicy ozimej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(3), 23-25.
 8. Nasalski, Z.; Sadowski, T.; Rychnicki, B.; Rzeszutek, I. (2004a). Porównanie uprawy jęczmienia ozimego i jarego w stanowisku po ziemniaku. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 3(1), 99-106.
 9. Nasalski, Z.; Sadowski, T.; Stępień, A. (2004b). Produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 3(1), 83-90.
 10. Piskier, T. (2011). Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3/2011, 5-7.
 11. Piskier, T.; Sławiński, K.( 2012). Reakcja żyta hybrydowego na uprawę bezorkową. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 57(4), 65-67.
 12. Wójcicki, Z. (2002). Wyposażenie i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Warszawa, IBMER, ISBN 83-86264-62-4.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu