BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsiak Zygmunt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Płócienniczak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Biskupski Andrzej (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Weber Ryszard (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Włodek Stanisław (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji
Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 275-284, tab., bibliogr. 16 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gospodarstwa rolne, Logistyka zaopatrzenia, Środki produkcji
Arable farm, Supply logistics, Means of production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji. Stwierdzono, że nawozy mineralne kupują wszyscy ankietowani rolnicy, przy czym połowa z nich kupuje nawozy NPK, azotowe, fosforowe, potasowe i wapniowe, a 10% - tylko dwa rodzaje nawozów. Prawie wszyscy rolnicy kupują środki chwastobójcze, grzybobójcze i owadobójcze, a 40% kupuje środki gryzoniobójcze, ale w większości przypadków nie należą do nich rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni większej niż 50 ha i nastawione na produkcję roślinną. Nawozy mineralne (oprócz wapniowych) rolnicy kupują raz na pół roku lub raz na rok, przy czym z tej drugiej grupy około 60% gospodaruje na ponad 50 ha i tyluż samo prowadzi gospodarstwa mieszane. Środki ochrony roślin w większości są kupowane dwa lub raz w roku. Okres magazynowania nawozów jest bardzo różny, ale najliczniejszą grupę stanowią magazynujący przez pół roku. Przedstawione wyniki badań sugerują, że działania logistyczne firm zajmujących się dystrybucją środków produkcji stosowanych w rolnictwie powinny się opierać na analizie wielkości gospodarstw i ich typie w danym regionie, ponieważ stwierdzono wpływ tych czynników na strukturę zakupów środków produkcji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the research concerning supply of agricultural farms in the selected production means. It was found out that all respondents purchase mineral fertilizer, while half of them buy NPK nitrogen, potassium and calcium fertilizers and 10% - only two types of fertilizers. Almost all farmers buy weed killers, antifungal and insecticidal substances and 40% buy antirodent substances, but in majority of cases this group does not include farmers, who run farms with the area exceeding 50 ha and producing plants. Mineral fertilizers (except for calcium) are bought by farmers every 6 months or once a year, while 60% out of the second group farms on over 50 ha and the same number carries out mixed farming. Crop protection chemicals are bought in majority twice or once a year. Period of storing fertilizers is varied but farmers storing for half a year constitute the most numerous group. The presented results suggest that logistic activities of companies, which distribute production means used in farming, should be based on the analysis of the farms size and their type in a given region, because impact of these factors on the structure of purchase of production means was determined.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 9788320818789.
 2. Dyczkowska, J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji - wpływ na logistykę dystrybucji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 84, 19-28.
 3. Gołembska, E. (2006). Podstawy logistyki. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, ISBN 8389808153.
 4. Grzebisz, W.; Diatta, J.B.; Szczepaniak, W. (2006). Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb gruntów ornych. Nawozy i Nawożenie, 2(27), 69-85.
 5. GUS. (2013). Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2011/2012, Warszawa, ISSN-1507-1154.
 6. Klein, R.; Rai, A. (2009). Interfirm strategic information flows in logistics supply chain relationships. MIS Quarterly, 33(4), 735-762.
 7. Kuboń, M. (2007a). Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 113-119.
 8. Kuboń, M. (2007b). Miejsce i rola infrastruktury logistycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 87-93.
 9. Kuboń, M. (2007c). Metodyczne aspekty szacowania kosztów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstw rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1 (część I), 125-133.
 10. Kwaśny, J.; Kowalski, Z.; Banach M. (2011). Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości makro -i mikroelementów. Czasopismo Techniczne, z.10, Chemia, z.2, 107-120.
 11. Mentzer, J.T.; Stank, T.P.; Esper, T.L. (2008). Supply chain management and its relationship to logistics, marketing, production, and operations management. Journal of Business Logistics, 29, 31-46.
 12. Motowidlak, U. (2009). Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 8(23), 131-141.
 13. Pfohl, H.C.; Gomm, M. (2009). Supplay chain finanse: optimizing financial flows in supplay chains. Logistics Research, 1, 149-161.
 14. Sadowski, A.; Jankowiak, J. (2008). Zróżnicowanie kosztów ochrony roślin w zależności od typów produkcyjnych gospodarstw rolnych. Postępy w Ochronie Roślin, 48(1), 52-60.
 15. Sánchez, M.; González, J.L. (2005). The fertilizer value of pig slurry. I. Values depending on the type of operations. Bioresource Technology, 96, 1117-1123.
 16. Stankiewicz, D. (1997). Zaopatrzenie polskiego rolnictwa w środki produkcji. Informacja BSE, 556, 26-32.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu