BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobański Jacek (Uniwersytet Opolski)
Title
Psychologia środowiskowa jako determinant zachowań aktorów międzynarodowych
Environmental Psychology as Determinant of Global Actors' Behaviour
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 205-216, bibliogr. 5 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Człowiek w środowisku, Zasoby naturalne nieodnawialne, Globalna polityka ekologiczna, Świadomość ekologiczna
Human in environmental, Non-renewable natural resources, Global environmental policies, Ecological awareness
Note
summ.
Abstract
Znajomość poniższych zagadnień pozwoli czytelnikowi odpowiedzieć na takie pytania, jak: 1. Dlaczego do tej pory nie zdołaliśmy jako społeczność międzynarodowa wyartykułować nowego porozumienia, skutecznie ograniczającego sczerpywanie kapitału nieodnawialnego?; 2. Które kraje, w kontekście zagrożeń dla środowiska i zrównoważonego rozwoju, mają największy interes w utrwalaniu reżimu "liberalnego chaosu" w handlu?; 3. Co warunkuje konkretną postawę polityków i dyplomatów w poddanej analizie dziedzinie, szczególnie biorąc pod uwagę różnicę kontekstów granicznych i kulturowych, które mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się idiosynkratycznej percepcji narodowej?; Odpowiedź na nie i podjęcie wspólnych działań na poziomie globalnym wymaga od zainteresowanych stron wysiłku intelektualnego dla zrozumienia interesu i intencji każdej z nich. To zaś rodzi konieczność poznania ekonomiczno-psychologicznych sił kierujących ludzkim umysłem. Odpowiedzi na nurtujące pytania o charakterze ontologicznym i aksjologicznym - mające wskazać na determinanty ludzkich zachowań przy okazji kontaktu człowieka ze środowiskiem naturalnym i związanymi z nimi stresami środowiskowymi - dostarcza wieloletnia spuścizna badań naukowych prowadzonych przez psychologów środowiskowych. To oni w wyniku poznawczych eksperymentów empirycznych (najczęściej ankiet i wywiadów bezpośrednich) starają się sformułować obiektywne wnioski, tłumacząc logikę i racjonalność ludzkich postaw na styku warunkowanym przez siły natury, przy asyście których człowiek prowadzi codzienną egzystencję. Odwołanie się tutaj do opisu zachowań indywidualnych i zbiorowych jest bezsprzecznie niezbędne, by móc w konsekwencji zrozumieć istotę działań podmiotów pierwotnych i wtórnych prawa międzynarodowego. Chodzi tu o aktorów politycznych, których prawnie wiążące decyzje, podejmowane na szczeblu międzyrządowym i ponadnarodowym, odnoszą się do ochrony środowiska lub jej braku sensu stricto i sensu largo. Psychologia środowiskowa, jako odrębny dział nauk społecznych, jest tym cenna, że systematycznie wnosi ogromny wkład do percepcji ekologicznej wszystkich kategorii społeczeństwa tzw. globalsów, mobalsów i localsów poprzez kreację środowiskowych teorii eksplanacyjnych. Sedno rozważań stanowi w nich działalność antropogeniczna w obrębie systemu środowiska naturalnego.(fragment tekstu)

Article sums up ideas of two ideologies standing in the opposition within family of Environmental Psychology ideas. First one emphasizes exploitation of natural resources. Second one calls for preservation of resources in the name of intergenerational justice doctrine. Clash of both ideologies determines worlds' elites reasoning. In turn the said elites are deciding about world environmental order. This order will have fundamental influence on global wealth in the forthcoming decades.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bell P., Greene C., Fisher J., Baum A. 2003. Psychologia środowiskowa, Gdańsk.
  2. Conway E. 2009. 50 economics ideas, Londyn.
  3. Frank R. 2007. Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańsk.
  4. Kurowicki J. 2010. Estetyczność środowiska naturalnego, Warszawa.
  5. Witruwiusz. O architekturze ksiąg dziesięć, 20-10. rok p.n.e.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu