BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiak Marta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
W kierunku wspólnotowości, czyli o etosie homo cooperativus
Towards Community, the Ethos of Homo Cooperativus
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 217-228, bibliogr. 25 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka biosfery, Człowiek w środowisku, Rozwój zrównoważony, Sprawiedliwość społeczna, Solidaryzm społeczny
Environmental ethics, Human in environmental, Sustainable development, Social justice, Social solidarity
Note
summ.
Abstract
Natychmiast należy dodać, że myślicielom dotąd dość dobrze udawało się formułować zasady moralne w obrębie etyki środowiskowej (konstruowana na gruncie zrównoważonego rozwoju etyka, adaptuje ustalenia etyki środowiskowej, choć powinna przy tym realizować ambicje etyki osobowej i społecznej, co wynika z definicji sprowadzającej ją do relacji międzyludzkich. W tej chwili, tak rozumiana etyka zrównoważonego rozwoju, nie posiada jeszcze dojrzałości teoretycznej). Czy jednak w ramach zrównoważonego rozwoju mamy do czynienia z etyką godzącą interesy członków globalnego społeczeństwa? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w trzech krokach. Pierwszy wyjaśni czym jest sama etyka; poda krótką charakterystykę głównych nurtów etyki środowiskowej wskazując jednocześnie, że nie są one wystarczające dla uregulowania relacji człowiek-społeczeństwo. Drugim etapem będzie przedstawienie koncepcji homo cooperativus, który w kontekście rozprawy, staje się głównym aktorem procesów zrównoważonego rozwoju. Dokonamy jego charakterystyki i zastanowimy się czy homo cooperativus stanowi ładunek kluczowych wartości, które w ostatniej sekwencji tematycznej pozwolą zbudować możliwy do zaakceptowania etos homo cooperativus.(fragment tekstu)

Sustainable development is currently the most attractive political idea. Within the idea we can observe how shape ethics of sustainable development. Ethics has no theoretical basis, therefore it use of the achievments of environmental ethics. But sustainable development it is social idea, thats why ethics should regulate relations not only between man and environment but especially between man and society. For this reason we try to propose ethos of homo cooperativus which can claim to the global ethos. Theoretical reflection will allow us to conclude whether solidarity and justice are possible to realize by all people. If the answer will be negative, than we have rights to say that sustainable development it is a global conception?(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Birnbacher, D. 2006. Responsibility for future generations - scope and limits, w: Ch.Tremmel Handbook of integrational justice, red. Tremmel Ch., Northampton.
 2. Dołęga, J.M., System wartości w zrównoważonym rozwoju, Problemy Ekorozwoju nr 2, 2007, http://www.bc.pollub.pl/Content /197/numer4.pdf, 10.03. 2014.
 3. Hartman, J. Woleński, J. 2008. Wiedza o etyce, Warszawa-Bielsko-Biała.
 4. Hausner, J. 2007. Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia Społeczna" nr 1.
 5. Hull, Z. 2005. Filozofie zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Papuziński A. (red.), Bydgoszcz.
 6. Kaczocha, W., Sikora J. 2011. Aksjologiczne ujęcia zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym, "Journal of Agribusiness and Rural Development" nr 19.
 7. Kiełczewski, D. 2007. Etyka zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad zrównoważonym i trwałym rozwojem, Poskrobko B. (red.), Białystok.
 8. Kołakowski, L. 1999. Mini wykład o maxi sprawach, Kraków.
 9. Krajewski, P. 2012. Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju - przypadek międzynarodowego prawa ochrony środowiska, "Problemy Ekorozwoju" nr 7, http:// ekorozwoj.pol.lublin.pl/no13/c.pdf 11.03.2014.
 10. Liszewski, D. 2007. Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, "Problemy Ekorozwoju" nr 2, 2007, file:///C:/Users/Marta/ Downloads/Liszewski.pdf> 14.03.2014.
 11. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWN, Warszawa, 1991.
 12. Papuziński, A. 2007. Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych, "Problemu Ekorozwoju", nr 2, http://www.bc.pollub.pl/Content/197/numer4.pdf>10.03. 2014.
 13. Papuziński, A. 2007. Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Białystok.
 14. Piątek, Z. 2007. Filozoficzne podłoże zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne", nr 1, Warszawa.
 15. Pietrzak, E., Szczepanik, R., Zaorski-Sikora, Ł. 2011. Aksjologia życia publicznego, Łódź.
 16. Rawls, J. 2010. Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
 17. Rogall, H. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań.
 18. Solarz, M. 2011. Wykluczenie finansowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Poskrobko B. (red.), Białystok.
 19. Soniewiska, M., Zobowiązania moralne wobec naszych i wobec obcych - komu mamy obowiązek pomagać? "Diametros" nr 26, 2010, s. 166-187, , 14.03.2014.
 20. Swacha-Lech, M. 2010. Homo oeconomicus a homo neuropsychologicus jako element dyskusji o nowym paradygmacie finansów, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Frąckowiak W., Szambelańczyk J. (red.). Zeszyty Naukowe nr 144, Poznań.
 21. Szahaj, A. 2012. Liberalizm. Wspólnotowość. Równość, Toruń.
 22. Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
 23. Tyburski, W. 2004a. Etyka środowiskowa i jej stan w Polsce, w: Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Toruń.
 24. Tyburski, W. 2011. Wstęp, w: Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Tyburski W. (red.), Toruń.
 25. Wiemeyer, J., Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako wyzwanie społeczno-etyczne, Roczniki Nauk Społecznych nr 3, 2011, s. 69-87, file:///C:/Users/Marta/Downloads/ CEEOL%20Article.PDF 13.03.2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu